دوره 2, شماره 4 (1391)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1391

Issue XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
سید مصطفی محقق داماد 7-9

مقاله مروری

تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت PDF XML
انور اسماعیلی, محمود عباسی 11-38
معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات PDF XML
محمد جواد عنایتی راد 39-62
بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی PDF XML
سهیلا صفایی, محمود عباسي, سید مصطفی محقق داماد 63-92
تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری PDF XML
اکرم‌السادات سادات حسینی, فاطمه الحانی, عبدالحسین خسروپناه, عبدالکریم بهجت‌پور 93-114
اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی PDF XML
محمود عباسی, جواد رجبی, مینا فروزنده, مریم منتظری, نسرین نژاد سروری, مسعود اسدی 115-160
اخلاق در گردشگري سلامت PDF XML
حکیمه مصطفوی, احسان شمسی گوشکی, محمود عباسی 161-180
ژنتيک يا محيط؛ کداميک آينده ما را تعيين مي‌کنند؟ PDF XML
سيد محمد اکرمي, امير باستاني, محمد حسين مدرسي, فخرالدين ريحاني, وحيده کريمي راد 181-192