دوره 2, شماره 5 (1391)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1391 (ویژه نامه جامعه شناسی پزشکی)

Issue XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

نامه به سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-9

مقاله پژوهشی

استیگماتیزه شدن، رابطة پزشک ـ بیمار و درمان در بیماران مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز PDF XML
محمد توکل, دیبا نیک آئین 11-43
بررسی تأثیر برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه بر میزان کیفیت زندگی سالمندان کهریزک: یک مطالعه مورد ـ شاهدی PDF XML
ملیحه شیانی, حنان زارع 45-65
بررسي مقايسه‌اي توجه به مراقبت‌هاي بهداشتي و پزشکی در ميان زنان سرپرست خانوار و ساير زنان PDF XML
سمیه آجورلو, محمود عباسی, مرجان رشوند, علی محمد متولیان 67-97
پیامدهای داغ ‌ننگ و برچسب در زنان مبتلا به اچ. آی. وی مثبت: یک مطالعه‌کیفی PDF XML
نازلی ملااسمعیل‌ شیرازی, سید مرتضی نوربخش, مینو محرز 99-128
بررسی تعهد عاطفی پزشکان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: مطالعه پزشکان شهر تهران PDF XML
سجاد یاهک, محمد توکل 129-149

مقاله مروری

بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی PDF XML
معصومه شفعتی, محمد جواد زاهدی 151-186