دوره 5, شماره 16 (1394)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1394

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله مروری

رویکرد تطبیقی به کرامت انسانی و تأثیر آن در تحقیقات زیستی PDF XML
سیدعلی علوی قزوینی, حمید ستوده 41-76
واکاوی موضوع‌ شناسی و مستندات حکم‌ شناسی جراحی زیبایی PDF XML
سیدابوالقاسم نقیبی, میثم کلهرنیا گلکار, سیدمحمدعلی صدر طباطبایی 77-112
منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد) PDF XML
محمد عربشاهی, علیرضا آزاد, محمود حق‌بجانب 113-142
تحلیل حقوقی کدهای اخلاقی اهدا و انتقال خون PDF XML
محمود عباسی, علی‌اکبر پورفتح‌اله, ابوالفضل اصغری 143-182
بررسي تطبيقي ديدگاه اديان مختلف در مورد فناوري محصولات تراريخته PDF XML
حسن رهنما 183-218