دوره 4, شماره 14 (1393)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1393

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فضای اخلاقی حاکم بر بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و خصوصی شهر کرمان در سال 1391 PDF XML
فریبا برهانی, طیبه جلالی, مهناز دهستانی, عباس عباس زاده, سید جعفر ترابی, حسن اسماعیل پور 67-81
سلامت عمومی و اشکال سه گانه سرمایه PDF XML
کمال کوهی, سعید سلطانی بهرام 137-165

مقاله مروری

الگوی اخلاق حرفه‌ای در تدریس بر اساس روش حضرت خضر (ع) در قرآن کریم PDF XML
امیرحسین بانکی پورفرد, زهرا محققیان 11-37
تعریف ارزش‌های اخلاقی پرستاری از منظر قرآن و متون اسلامی PDF XML
محسن شهریاری, عباس عباس‌زاده, عیسی محمدی, مسعود بهرامی 39-65
مروری از یوژنیک تا حق ثبت از دیدگاه ژنتیکی، حقوقی و حقوق بشری PDF XML
لیلا خواست‌خدایی 83-114
سلامت اجتماعی: ابعاد، محورها و شاخص‌ها در مطالعات جهانی و ایرانی PDF XML
محمد توکل 115-135
درک افراد سوگوار از پدیده مرگ PDF XML
سعیده گروسی, روح ا... خواجه, بهشید گروسی 167-191