دوره 4, شماره 11 (1393)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، بهار 1393

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران و پرستاران: مطالعه‌ای در مراکز جراحی محدود شهرستان کرمان در سال 1392 PDF XML
محمود نکوئی مقدم, محمدرضا امیر اسماعیلی, راحیل قربانی‌نیا, طاهره شریفی, سيد سعيد طباطبائي 31-56
بررسی اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت (مطالعه موردی: شهر تهران) PDF XML
لیلا باقری 95-128
تعهد استمرار و هنجاری پزشکان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه پزشکان شهر تهران) PDF XML
محمد توکل, سجاد یاهک 129-164
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی PDF XML
کمال کوهی 165-196

مقاله مروری

توانبخشی و اصول چهارگانه اخلاق زیستی PDF XML
شاهین سلطانی, محمود عباسی, محمد کمالی 11-29
موانع زیست ارتقایی در خانواده از منظر اسلام PDF XML
دادخدا خدایار, مهدی قائمی راد, ابراهیم فلاح 57-94