دوره 9, شماره 31 (1398)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، بهار 1398

Issue XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

رهبری اخلاقی و تعالی سازمانی PDF XML
محمود عباسی, فروزان اکرمی 7-8

مقاله پژوهشی

تأثیر رفتار رهبری اخلاقی ادراک‌شده بر حقوق شهروندی و بدبینی سازمانی PDF XML
روزبه حبیبی 9-20
تأثیر منش نکوی مدیران بر اثربخشی کار تیمی با نقش میانجی اعتماد سازمانی PDF XML
مهسا پیرزهی, ناصر ناستی‌زایی 21-33
تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطه‌ای کار تیمی PDF XML
مهدی معینی کیا, سلیم کاظمی, عظیم امیدوار, افشین دیوبند 35-45
تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی دانش‌آموزان ابتدایی مبتنی بر روان‌شناسی انسان‌گرا PDF XML
محسن آیتی, سیما قرآنی سیرجانی, میثم غلام‌پور 47-61
ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری اساتید (مطالعه موردی: اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان) PDF XML
نصراله قشقایی‌زاده 63-71
ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی‌گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی PDF XML
خلیل زندی, محمد فتاحی, فاطمه فقیرنژاد, فخرالسادات نصیری 73-83
تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با میانجی‌گری استقلال شغلی PDF XML
معصومه کاشفی, حاجیه رجبی فرجاد, صدیقه طوطیان اصفهانی 85-96
سبك زندگی شهری در ایران پیش از اسلام PDF XML
محمدمهدی جهان‌پرور, مهرناز بهروزی, علی بیگدلی 97-115