http://journals.sbmu.ac.ir/index.php/be/issue/feed مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی 2020-07-03T11:43:02+00:00 دبیرخانه مجله اخلاق زیستی ijbioethics@gmail.com Open Journal Systems <p dir="RTL">اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:</p><p dir="RTL">فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.</p><p dir="RTL">نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» <a href="http://elm.sbmu.ac.ir/">مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی</a>، <a href="http://sbmu.ac.ir/">دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</a> ارسال نمايند.</p> http://journals.sbmu.ac.ir/index.php/be/article/view/28118 نقش صلاحیت و اخلاق حرفه‌ای در نگرش معلمان مقطع ابتدایی به شخصی‌سازی یادگیری 2020-07-01T17:03:13+00:00 فاطمه نادری naderi.fateme@birjand.ac.ir محسن آیتی Mayati@birjand.ac.ir احمد خامسان akhamesan@birjand.ac.ir <p dir="RTL"><strong>زمینه و هدف:</strong> شخصی‌سازی فرایند یادگیری در نظام‌های آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش صلاحیت و اخلاق حرفه‌ای در نگرش به شخصی‌سازی یادگیری معلمان مقطع ابتدایی انجام شده است.</p><p dir="RTL"><strong>مواد و روش‌ها:</strong> پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ همبستگی روی 289 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد: صلاحیت حرفه‌ای بابایی‌نژاد (2014 م.)، اخلاق حرفه‌ای سی.پتی (2000 م.) و نگرش به شخصی‌سازی یادگیری پرپارد و همکاران (2018 م.) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.</p><p dir="RTL"><strong>یافته‌ها: </strong>سطح نگرش معلمان به شخصی‌سازی یادگیری با میانگین 0/049±3/93، صلاحیت حرفه‌ای با میانگین 71/032±3/0 و اخلاق حرفه‌ای با میانگین 0/027±4/46 بالاتر از حد متوسط قرار داشت. بین مؤلفه‌های صلاحیت (شناختی، نگرشی، مدیریتی) و اخلاق حرفه‌ای با نگرش معلمان به شخصی‌سازی یادگیری ارتباط معنا‌داری مشاهده شد (P&lt;0/01). صلاحیت‌های حرفه‌ای 38‌‌% و اخلاق حرفه‌ای 28‌‌% از تغییرات واریانس نگرش معلمان به شخصی‌سازی یادگیری را تبیین کردند. همچنین صلاحیت‌های حرفه‌ای ‌23‌‌% از تغییرات واریانس اخلاق حرفه‌ای را تبیین نمود.</p><p dir="RTL"><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>اهداف پژوهش برای مشارکت‌کنندگان توضیح داده شد و رضایت آگاهانه شفاهی آن‌ها کسب شد.</p><p dir="RTL"><strong>نتیجه‌گیری:</strong> یافته‌ها نشان داد که ارتقای صلاحیت و اخلاق حرفه‌ای معلمان موجب بهبود نگرش آنان به شخصی‌سازی یادگیری می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود با ارتقای صلاحیت‌های معلمان و آموزش اخلاق حرفه‌ای، نگرش آنان به شخصی‌سازی یادگیری را بهبود بخشید.</p> 2020-07-01T17:03:13+00:00 حق نشر 2020 مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی http://journals.sbmu.ac.ir/index.php/be/article/view/29299 مؤلفه‌های اخلاق نسبی یا مطلق در آثار سعدی 2020-07-03T11:43:02+00:00 شهريار شادی‌گو kamyar137884@gmail.com غلامرضا غیاثی gholamreza.1350@gmail.com مهری توتونچیان mehri.toutounchian@gmail.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> آشنایی با نکات اخلاقی و مبانی آن در سرنوشت زندگی جوامع انسانی بسیار مهم و بایسته است، زیرا جامعه‌ای می‌تواند به کمال دلخواه و مطلوب برسد که مورد تعلیم صحیح تربیتی قرار گرفته و به کسب دانش و آگاهی لازم در این خصوص، نائل گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی مؤلفه‌های اخلاق نسبی یا مطلق در آثار سعدی که در حوزه اخلاق، جایگاهی ویژه در ادبیات بومی و جهانی یافته‌اند، می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> رویکرد این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و با شیوه کیفی انجام می‌پذیرد. بدین‌منظور نسبت به استخراج و تحلیل مؤلفه‌های اخلاق نسبی یا مطلق در آثار سعدی، اهتمام گردیده است.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>سعدی در دو باب از کتاب گلستان و بوستان به برخی از اصول ثابت و پایدار اخلاق بشری و برخی اصول رفتاری متغیر انسان‌ها با ذکر شاهد مثال، همت گماشته است؛ این شاعر بلندآوازه در قالب حکایت‌های کوتاه و دل‌انگیز و اغلب با استناد به کتاب قرآن و آموزه‌های دینی نگاه ویژه‌ای به مباحث اخلاقی دارد، به گونه‌ای که امروزه بسیاری از جوامع بشری و محافل نظری به عنوان الگو از اندیشه‌های این خردمند حکیم بهره‌مند می‌شوند.</p> <p><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مطالعه آثار سعدی باعث می‌شود که آدمی به کمال برسد، عاقلانه تأمل کند، عالمانه رفتار کند، عابدانه خدای خویش را بپرستد و عادلانه در جامعه نقش‌آفرین باشد. کتاب گلستان بیشتر بیان واقعیت‌ها و حقیقت‌هاست، ولی کتاب بوستان، مدینه فاضله سعدی را به تصویر می‌کشد. او شاعری اخلاقی بوده و تعالیم وی در قالب اشعار و حکایات، جوامع بشری را به نوع دوستی، محبت، عدالت، رفتار صالح و... دعوت می‌نماید. نتایج این تحقیق نشانگر این است که شیخ اجل بیشتر تابع اخلاق ثابت و پایدار از نوع مثبت می‌باشند.</p> 2020-07-03T00:00:00+00:00 حق نشر 2020 مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی