بررسی نظام اقتصاد رقابتی درحقوق شهروندی از دیدگاه فقهی

الهام سیفی, سیدمحمدرضا امام

چکیده


0

بعد از شکل‌گیری جوامع بشری، اولین رابطه‌ای که میان انسان‌ها شکل گرفت، تبادلاتی بود که بر اساس نیازشان بین آنان صورت پذیرفت و در حوزه‌های مختلفی، مانند خرید و فروش و معاوضه کالاها انجام شد. با پیشرفت و افزایش سطح فکری مردم این تبادلات شکل پیچیده‌تری به خود گرفت که امروزه به آن «اقتصاد» می‌گویند. بعدها اقتصاد شکل کامل‌تری یافت تا این‌که نظریات بسیاری در حهت ارتقای سطح کیفی آن بیان شد. در کشور ما یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نظام اقتصاد رقابتی است که مقام معظم رهبری برای تحقق و اجرایی‌شدن اصل 44 به آن تصریح نموده‌اند. در عین حال از مهم‌ترین مبانی که در حقوق شهروندی، رییس‌جمهور وقت از آن نام برده بردند، «اصل حمایت از اقتصاد رقابت و شفاف» است. این اصل در به وجودآوردن یک اقتصاد سالم تأثیرگذار است و می‌تواند یک راه‌کار برای تحقق اصل حیاتی اقتصاد مقاومتی بوده و تأمین‌کننده حقوق شهروندی باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که فقه چه راه‌کار مناسبی برای دستیابی به اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی ارائه می‌دهد؟ فقه هم با قواعدی، مانند قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه، قاعده تعاون و قاعده حق اولویت توانسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این نوشتار به روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای تهیه شده است.


موضوع


ادله؛ قواعد فقهی؛ حقوق شهروندی؛ اقتصاد رقابتی؛ اقتصاد مقاومتی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Hashemkhani M. Government and economy. Qom: Rahavardnoor; 2012. Available at: http://www.donya-e-eqtesad.com.

Institute of Hawzah and University Principles of Islamic Economy. Tehran: Samt; 1992.

Dadgar Y, Rahmani T. Principles of Economics: Outlines of Economy for Everyone. Qom: Bustan-e Ketab; 2011.

Emam Ali. Nahj al-Balagha. Qom; Mashhor; 1998. p.151.

Al-Bilazari Ahmad Ibn Yahya. Futuh al-Buldan (Iran). Translated by Azarnoosh A. Edited by Fruzan M. 2nd ed. Tehran: Soroush; 1985. p.19.

Holy Quran. Mutaffifin: 26.

Makarim al-Shirazi N. Al-Qawaed al-Fiqhyah. Qom: Amir al-Muminin School; 1991. Vol.26 p.277.

Jabaran MR. Al-Akhlaq. 4th ed. Qom: Hijrat; 1999.

Akhavan Hakimi AA. Al-Hayat. Tehran: Islamic Culture Press; 2001.

Azhir HR. Behsht Kafi. Qom: Surur Press; 2002.

Arif SMS. Bright Path. Mashhad: Astane Qods Razavi; 1993.

Hashimi SM. Constitutional law of Islamic Republic of Iran, principles and foundations of the system. Tehran: Dadgostar; 1999. Vol.1.

Ghaninezhad M. Theoretical and Historical Principles of State economy. Tehran: Irani; 2007 Available at: https://donya-e-eqtesad.com/.

Musavi Khomeini SR. Tahrir al-Wasilah. Qom: Imam Khomeini Institute; 2000.

Hindi Ali al-Mutaqi Ibn Husam al-Din. Kanzol-Ommal. Beirut: Kanz al-Amal; 1989.

Mahmudi M. Administrative ethics in Nahj al-Balaghah. Qom: Jahan; 1958. Vol.5 p.359.

Hurr-e Ameli Muhammad Ibn Al-Hassan. Wasael al-Shia. Tehran: Islami Press; 1983.

Sadr SMB. Al-Islam Yaqud al-Hayat. Qom: Shahid Sadr Press; 2001.

Rezaei M. Economic activity in the light of Islamic vision and values, Islamic economy. Qom: Institute for Islamic Culture and Thought; 2004.

Razi Abu al-Hassan al-Sharif. Nahj al-Balagha. Edited by Subhi al-Salih. Qom: Hijrat; 1975.

Musavian SA. Saving and investing in Islamic economy. Tehran: Institute for Islamic culture and thought; 1997.

Majlesi MB. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar al-Ehya; 1983.

Tabatabaei Yazdi SMK. Al-Urvat al-Wuthqa. Qom: Islami Press; 2000. Vol.4 p.152; Vol.5 p.163.

Makarim Shirazi N. Al-Qawaed al-Fiqhya. Qom: Amir al-Muminin School; 1991.

Najafi MH. Jawahir al-Kalam. Tehran: Dar al-Kutub; 1986.

Appendix

Article 68: Clause 9 of article 3 of Constitution, clause 19 of general policies of resistance economy-adopted in 2013.

Article 69: Law of free access and dissemination of information- adopted in 2007- law of improvement of business environment - adopted in 2011- general policies of economic security- adopted in 2000, clause 19 of general policies of resistance economy- adopted in 2013.

Article 70: Clause 9 of article 3 of constitution, clause 5 of general policies of investment encouragement - adopted in 2010, clause 19 of general policies of resistance economy - adopted in 2013.

Article 71: Clause 9 of article 3 of constitution, clause 2 of general policies of investment encouragement - adopted in 2011, clauses 19 and 23 of general policies of resistance economy - adopted in 2013.

Article 72: clauses 8, 12 and 14 of the article 3 of constitution, law of encouragement of foreign investment- adopted in 2001 - general policies of encouragement of investment - adopted in 2010 - law of fight against smuggling of goods and currency - adopted in 201 - clause 23 - general policies of resistance economy - adopted in 2013.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23246

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر