نقش ارائه خدمات شهری در ایجاد محله‌های حاشیه‌نشین شهر یزد با تکیه بر حقوق شهروندی

محمدحسین جعفری, مهری حیدری نوشهر, الهه پارسا

چکیده


0

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو در نظام شهرنشینی است. در روند گسترش‌ شهرها نیز طی‌ چند دهه‌ اخیر آبادی‌ها و روستاهای ‌بسیاری‌ به‌ شهرها پیوند خورده‌ و در آن‌ها ادغام‌ گردیده‌اند. شهر یزد از این امر مستثنی نبوده است و حاشیه‌نشینی تمام مناطق شهر یزد را دربر گرفته است. از آنجایی که آثار نابرابری محله‌های شهر یزد در برخورداری از کاربری‌های شهری در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا کرده است، بنابراین وقتی حاشیه‌نشینان پراکندگی نابرابر منابع و حقوق شهری را ناعادلانه دیدند، خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی دیدند. از این رو در این مقاله درصدد بررسی عوامل مؤثر برحاشیه‌نشینی و همچنین رابطه استفاده از خدمات و حقوق شهروندی توسط حاشیه‌نشین‌ها و ارتکاب جرم هستیم. با توجه به ضریب پراکندگی کاربری‌ها و خدمات شهری در محلات حاشیه‌نشین (188/9) و محلات غیر حاشیه‌نشین (14/49) چنین استنباط می‌شود که شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حاشیه‌نشینی محسوب می‌شوند. بر اساس مدل‌های رتبه‌بندی سکونتگاه‌ها، درجه توسعه‌یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشم‌گیری را نشان داده است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه‌یافتگی و حاشیه‌نشینی با 0/035 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی‌داری بین حاشیه‌نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه‌یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه‌ای، حاکی از این است که برای حاشیه‌نشین‌بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربری‌ها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته‌های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم‌شناسی شهری است. در رابطه با آسیب‌ها و جرائم اجتماعی حاشیه‌نشینی باید گفت، بر اساس نمونه‌ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهر یزد مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتاً بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده‌اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتكاب جرائم اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است. معضل حاشیه‌نشینی حاصل بی‌توجهی و بی‌عدالتی به حقوق شهروندی است. اطلاق ساکنان حاشیه شهر به شهروند درجه دو مغایر اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. برای رفع این امر دولت باید در ارائه خدمات به حاشیه شهرها توجه بیشتر نماید تا شخصی به عنوان حاشیه‌نشین یا ساکن سکونتگاه غیر رسمی شناخته نشود.


موضوع


حاشیه‌نشینی؛ خدمات شهری؛ حقوق شهروندی؛ آسیب‌های اجتماعی؛ شهر یزد

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Center of Iran statistics (1335-1385).

Razavian MT. Applied Programming of Urban Lands. Tehtan: Monshi Press; 2002.

Pater R, Ivanz S. City in the developing world. Translated by Irandust K. Tehran: Sazman Shahrdariha va Hamyarihaye Keshvar; 2005.

Arbakaf A. On the measurement of service sector in urban economy. London: Rouledge; 2008.

Hanink D. Application of urban economy. Oxford: Oxford University; 2007.

Miller D. Principles of social justice. United State: Harvard college; 1999.

Blau JR, Blau PM. The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime. American Sociological Review 1982; 47(1): 114-129.

Hatami Nezhad H. Informal settlement in the metropolis of Mashhad. Tehran: Tehran University; 2003.

Ghorbannia N. Legal justice. Tehran: Publication of the Cultural Institute of Modern and Modern Thoughts; 2001.

Barabadi M. Settlement of urbanism phenomena. Months of Municipalities 2002; 4(45): 48-50.

Amkachi H. Legislative and legal instruments affecting the population's outspokenness and the emergence of marginalization in the five-year economic development program of the country. Journal of Seven Cties 2002; 3(9-10): 56-65.

Shakoee H. New Trends in Philosophy of Geography. Tehran: Gita Shenasi Press; 1378. Vol.1.

Hall P. Urban & Regional Planning. Translated by Tabrizi J. 2st ed. Tehran: Process and Urban Planning Press; 1387.

Varesi HR, Ghaed Rahmati S. Investigating the Impact of Urban Services Distribution on Population Spatial Disbalance, Case Study: Isfahan Districts. Geography and Development Magazine 2007; 9(5): 91-106.

Porahmad A. Territory and Philosophy of Geography. Tehran: University Press; 2006.

Nazarian A. Metropolitan point and its spatial reflection (Tehran case). Geographic Quarterly of Territory 2005; 2(7): 24-41.

Kovandzic TL, Vieraitis M, Yeisley MR. The structural covariates of urban homicide: Reassessing the impact of income inequality and poverty in the post-Reagan era. Criminology 1998; 36(3): 569-599.

Hiraskar GK. An introduction to fondamentals of urban planning. Translated bySoleimani M, Yekanifard AR. Tehran: Jahad Daneshgahi Press; 1387.

Ansari A. Emigrant Iranians in u.s, a search in the two getto. Translated by Serri A. Tehran: Agah Press; 1369.

Piran P. Urban social movement with the look to Iran conditions. Journal of Aftab 1380; 2(4): 1-2.

Fokouhi N. Urban anthropology. Tehran: Ney Publisher; 1385.

Gharakhloo M, Sharifi A. Creation, physical development & social- economic situation of bored towns (case study, ein sector 2 Ahvaz). Journal of Geographical Research 1383; 50(36): 87-101.

Clinard MB. Slum and Community Development. New York: The Free Press; 1966.

Bavi J. Getto regions Organizing in Ahvaz citywith impress on Malashe region, MA thesis of Islamic Azad University. Isfehan: Najafabad Branch; 1384.

HajYosefi A. Urban marginalization and its process of development, before the Islamic Revolution. Quarterly Journal of the City of Haft 2002; 3(42): 11-24.

Rabani R, Afsharkohan J. Getto, partnership & urban social problems. Journal of Isfahan Culture 1381; 24(5): 95-101.

Agh Bakhshi H. Indigenous and informal settlements (Proceedings). Tehran: University of Welfare and Rehabilitation; 2003. Vol.2.

Williams KR. Economic sources of homicide: Reestimating the effects of poverty and inequality. American Sociological Review 1984; 49(4): 283-289.

Messner SF. Poverty, inequality and the urban homicide rate. Criminology 1982; 20(1): 103-114.

Fowles R, Merva M. Wage inequality and criminal activity: An extreme bounds analysis for the United States, 1975-1990. Criminology 1996; 34(2): 163-182.

Agnew R. A General Strain Theory of Community Differences in Crime Rates. Journal of Reserech in Crime and Delinquency 1999; 36(2): 123-155.

Seigel L, Senna J. Juvenile Delinquency. 6th ed. Thomson: West Publishing Company; 1997.

Abbasi M, Mosavi Mirkalai T, Erfanimoghadam H, Erfanmanesh MH, Rahbar N. citizenship rights clinics. Teran: Law Publication; 2016. [Persian]

Rostami S. Citizenship rights and Legitimate freedoms. Islamic Jurisprudence and Basis of Law 2013; 1(1): 141-162.

Sheani M. Citizenship and Participation in the comprehensive welfare and social security system. Journal of Social Security Rights 2005; 3(18): 9-24. [Persian]

Kargar B. Border settlement and urban security. Geography 2007; 5(14-15): 139-148. [Persian]

Vahidiasl M. Statistics & probability in geography. Tehran: Payame Nor Press; 1386. Vol.2.

Mahdavi M, Taherkhani M. Application of statistics in Geography. Tehran: Goumss Press; 1383.

Kalantari K. Plannhng of development regional. Tehran: Khosh Bin Press; 1382.

Hekmatnia H, Afshani A. Border settlements and Committing social crime. Human Geography Research 2010; 72(42): 157-166. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23218

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر