نقش مبانی سیاست اسلامی در تبیین حقوق شهروندی

حسام‌الدین خلعتبری لیماکی, سیدحسین جعفری‌نسب

چکیده


0

مکتب اسلام، در تدوین حقوق شهروندی، نگاه تعالی‌جویانه به انسان دارد. هدف این مقاله پاسخ‌دادن به این سؤال است که نقش مبانی سیاست اسلامی در تبیین حقوق شهروندی چیست؟ در این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به این موضوع پرداخته شد. حاکمیت قانون الهی و حقوق شهروندی، دوساحتی‌بودن انسان و حقوق شهروندی، کرامت انسان و حقوق شهروندی، خلافت الهی انسان و حقوق شهروندی، از جمله یافته‌های این پژوهش می‌باشد. از جمله نتایج تحقیق عبارت است از این‌که دین اسلام با سیاست و حقوق و...، سازگار است. اسلام، بُعد روحانی آدمی را اصل و بُعد جسمانی او را فرع دانسته و زمینه رسیدن همه انسان‌ها را به سعادت در دنیا و آخرت هموار نموده است. تدبیر امور انسان به دست خداوند و منشأ حاکمیت نیز، اراده و إذن اوست، زیرا با آگاهی، در سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و تشریع احکام، حقوق شهروندی و مصالح مادی و معنوی واقعی او را رعایت می‌کند و برای رسیدن او به حقوق شایسته شهروندی، بر نهادینه‌سازی اخلاق، ارزش‌های دینی و انسانی در فرد و جامعه تأکید نموده است.


موضوع


مبانی؛ سیاست اسلامی؛ حقوق؛ حقوق شهروندی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Javid MJ, Sadeqi M, ShafizadehKhuljani M. Relationship between Natural Obligations and Citizenship Obligations. Journal of Judiciary Law 2012; 17(59): 83-116.

Rajabi MH. Anthropology. Qom: Imam Khomeini Research Center; 2000.

Majlisi MB. Bihar al-Anwar. Tehran: Ismaiah Press; 1984.

Noroozi MJ. Religious Democracy Theory as Compared to Western Democracy, Proceedings of Conference of Religious Democracy. Qom: Imam Khomeini Institute; 2006.

JavadiAmoli A. Right and Obligation in Islam. Qom: Asra Publication Center; 2013.

Lakzaei N. Principles of Anthropology of Islamic Revolution. Journal of Islamic Revolution 2005; 1(1): 49-69.

Khosrowpanah A. Scope of Religion. Qom: Center for Cultural Researches; 2002.

Musavi Khomeini SR. Sahifah Imam. Tehran: Imam Khomeini Works Research Institute; No Date.

Musavi Khomeini SR. Forty Hadiths. Tehran: Imam Khomeini Works Research Institute; 1997.

Musavi Khomeini SR. Kashf al-Asrar. Tehran: Hedayat; 1982.

Al- Horre Ameli Muhammad Ibn al-Hassan. Wasael al-Shia. Edited by Rabbani Shirazi AR. Beirut: Dar al-Ehya al-Turath al-Arabi; 1991. p.372.

Holy Quran. Esra: 70.

Motahari M. Causes of Materialism. Tehran: Sadra Press; 1995. Vol.1.

Sarrami S. Dialogue with a Number of Professors of Hawzah and University. Edited by Sarami S. Qom: Islamic Culture and Sciences Institute, Islamic Propogation Deputy; 2006. p.60-61.

Tabtabaei SMH. Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Qom: Modarresin Press; 1995. Vol.5.

Tabtabaei MH. Translation of Tafsir of al-Mizan. Qom: Hawzah Press; 1995. Vol.4 p.227; Vol.20 p.227

Ayatollah Khamenei Works Institute. Available at: http://farsi.khamenei.ir/index.html.

SeyedBaqeri SK. Strategies of Social Justice in Islamic Establishment. Tehran: Javan Press; 2008.

Shariat F. Justice and Politics (Study of Theoretical and Applied Aspects of Justice in Political Discourse of Islam and West). Tehran: Imam Sadeq University; 2008.

Abu al-Hassan Muhammad Ibn Hussein Ibn Musa better known as Seyed Radhi. Nahjalbalaghah. Edited by Sobhi S. Beirut: Dar al-Usvah; 1995.

JafariTabrizi MT. Universal Human Rights (Comparative Study in West and Islam). Tehran: International Law Office of Islamic Republic of Iran; 1991.

Sarbakhshi M. Anthropological Principles of Secular Ethics. Ethical Knowledge 2010; 1(2): 27-28.

MisbahYazdi MT. Legal Theory of Islam. Qom: Imam Khomeini Research Institute; 2001.

Avani S. Proceedings of the International Conference of World Philosophy Day. Edited by A'vani S. Tehran: Research Institute of Philosophy of Iran; 2010. Vol.1.

Salimi AH. Comparative Study of Theory of Human Caliphate in Quran and Executive Man in the Thought of John Locke. Journal of Episteme 2010; 58: 31-34.

Farabi AN. Fusul al-Muntaziah. Edited by Metri F. Tehran: Al-Zahra Press; 1984.

Constitution of Islamic Republic of Iran, adopted in 1980, amendments, changes and additions. Tehran: Islamic Law Press; 1989.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23217

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر