جایگاه آموزش شهروندی و حقوق شهروندی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

پروین احمدی, سما کشاورز دیزجینی

چکیده


0

تربیت شهروندان مسؤول و آگاه یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین رسالت‌های نظام آموزشی در کشو‌های مختلف است. هر کشوری در قالب آموزش رسمی و غیر رسمی، وظیفه آماده‌کردن شهروندان را برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اهمیت مؤلفه‌های تربیت شهروندی دانشی، نگرشی و مهارتی، در کتاب‌های مطالعات اجتماعی سه پایه، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون که دارای سه مرحله می‌باشد، استفاده شده است. کل جامعه آماری (شامل: متن، تصویر، فعالیت‌ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که توجه به مؤلفه‌های مهارت شهروندی با فراوانی 183 بیشتر از دو مؤلفه دیگر است. نگرش شهروندی با فراوانی 170 در جایگاه دوم قرار دارد و دانش شهروندی با فراوانی 127 در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد. از میان مؤلفه‌های مربوط به حقوق شهروندی، توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری از بیشترین ضریب اهمیت برخوردار است.


موضوع


آموزش شهروندی؛ حقوق شهروندی؛ برنامه درسی؛ دوره ابتدایی؛ مطالعات اجتماعی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Jamali Taze Kand M, Talebzade Nobarian M, Abolghasemi M. Analyzing the status of citizenship secondary school. Research in Curriculum Planning 2013; 10(10): 1-19.

Mahmoudi MT. Content Analysis "Social Sciences" Textbook in Secondary School from the Perspective of Citizenship Education Approach. Research in Curriculum Planning 2011; 8(1-2): 96-108.

Mojalal Chuboghloo MA. Analysis of the curriculum implemented at the elementary level of the educational system of the Islamic Republic of Iran after the education of citizenship. Educational Research Center of Islamic Azad University, Bojnourd Branch 2008; 5(17): 69-96.

Fathi Vajargah K, Vahed Chokadeh S. Citizenship Education in Schools. Tehran: Ayezh Publishing; 2017.

Saadi SH. Analysis of the content of social science studies in the first grade of secondary school based on the amount of attention on the components of citizenship. Master's Degree in Educational Sciences. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2016.

Kivisto P, Faist T. Citizenship: Discourse, Theory and Transnational Prospects Malden. Mass: Blackwell Publishing; 2007.

Faulks K‬. Citizenship. Translated by Delphorus MT. Tehran: Kavir Publishing; 2002.

Tan BP, Mahadi Naidu NB, Osman ZJ. Moral values and good citizens in a multi-ethnic society: A content analysis of moral education textbooks in Malaysia. The Journal of Social Studies Research 2017; 42(2): 119-134. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jssr. 2017.05.004i.

Waterson AR, Moffa DE. Citizenship education for proactive democratic life in rural communities. Education, Citizenship and Social Justice 2016; 11(3): 213-230.

Farmahini Farahani M. Citizenship Education. Tehran: Ayezh Publishing; 2010.

Kenyon E. Troubled belonging: Lived experience and the responsibility of citizenship. The Journal of Social Studies Research 2018; In Press: 1-10. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jssr.2018.01.005i.

Manouchehri A, Firuz J. The Impact of Globalization on Citizenship Rights in Iran. Two Scientific Research Papers "Theoretical Policy Research" 2014; 9(16): 135-164.

Georgian AA. The basis and concept of fundamental rights. Journal of Constitutional Law 2004; 2(2): 26-28.

Fallah Zadeh AM. The ratio of citizenship rights and human rights. The Judiciary Law Journal 2007; 71(58): 64-47.

Mohseni R. Dimensions and analysis of citizenship rights; the ways to educate citizenship rights. Political Studies Quarterly 2010; 3(10): 117-144.

Mahdavi M, Ashouri A. Investigation of Socioeconomic Factors Affecting the Promotion of Citizenship Culture (Case Study: Bushehr City). Journal of Iranian Social Development Studies 2014; 6(4): 23-36.

Ghasemi M, Daneshgar H. Yousefizadeh R, Bazdar S, Ghaderi M. The need to teach citizenship issues in schools. Mahmoud Abad: Second National Conference on New Approaches to Education and Research; 2017. Available at: https://www.civilica.com/Paper-NERA02 NERA02_441.html.

Schugurensky DP, Myers J. Citizenship Education: Theory, research and practice. Encounters on Education 2003; 4(2): 1-10.

Fozoni Shirje R, Piri M, Asadiyan S. The challenges of social sciences curriculum in primary school regarding citizenship-social education based on Tyler model. Journal of Theory & Practice in Curriculum 2016; 7(4): 55-80.

Qaisi Zadeh Y. Citizenship Education and the Necessity of Citizenship Education. Psychological Studies and Educational Sciences 2017; 3(1-2): 92-107.

Aghazadeh A. Principles and rules governing the process of citizenship education and the study of the evolution and characteristics of such training in Japan. Quarterly Educational Innovations 2006; 17(5): 43-66.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23216

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر