بررسی تحقق عدالت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با حقوق شهروندی

مهری توتونچیان, سیدمحمدرضا امام

چکیده


0

نظریه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‎ترین نظریه‌های مطرح‌‌شده در حوزه اقتصاد است. از نظر بسیاری از مفسرین، این نظریه دارای ابعاد صرف اقتصادی در شرایط بحران نیست و ضمن توجه به اصول مقاومت، عزت‎مندی، مصالح جمعی، جهاد، تساوی و عدالت اقتصادی و رعایت حقوق اجتماعی اقلیت‌ها و دو اصل مهم کرامت و عدالت، زمینه‌های تحقق حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. این موضوع مهم با رعایت کامل جنبه‌های فقهی، در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اسناد نهادی و رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که حقوق شهروندی زیربنای اقتصاد مقاومتی و بسترساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه می‌باشد، آگاهی‌بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه‌های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم می‌سازد، چراکه مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید. بنابراین با توجه به فرهنگ و اصول اسلامی‌، تجربیات موفق دنیا و بومی‌‎سازی آن‎ها، باید با عزم ملی و همدلی بین دولت و مجلس و مردم، در اجرای صحیح قوانین کارآمد دقت شود، لذا ضروری است تا پیش از ورود به بحث اصلی، مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی به خوبی تبیین گردد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش‎های تحقیقی میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، درصدد بررسی سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است تا لزوم به هم پیوستگی این سیاست‎ها و رابطه آن با حوزه تحت شمول حقوق شهروندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی، ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال، به خوبی روشن ‌‎شود.


موضوع


اقتصاد مقاومتی؛ حقوق شهروندی؛ عدالت اقتصادی؛ عدالت تخصیصی و توزیعی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Mir Moezi SH. Islamic economy, resistance economy and its requirements (focusing on the viewpoint of Supreme Leader). Islamic Economy Journal 2012; 12(47): 49-73.

Speeches of Supreme Leader of Resistance Economy Policies. 2013.

Fiomi A. Al- Misbah al-Monir. Qom: Hijrat; 2005.

Motahari M. Theodicy. Tehran: Sadra Press; 1988.

Ragheb Esfahani H. Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Damascus: Dar al-Elm; 1992.

Harper D. Online Etymology Dictionary - Economy. Lancaster. 2001. Available at: http://www.etymonline.com. Retrieved October 27, 2007.

Say JB. A Treatise on Political Economy; or the Production, Distribution and Consumption of Wealth. Transated by Prinsep MR. Edited by Biddle CC. Philadelphia: Grigg & Elliot; 1803.

Jahanian N. Globalization, Economic Justice and Mahdiism. Enezar Journal 2004; 7(19): 163.216.

Motahari M. Short Study of Economic Principles of Islam. Tehran: Hekmat; 1983. p.156-157.

Tabatabaei MH. Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Qom: Eslami; 1997. Vol.1.

Misbah Yazdi MT. Legal Theory of Islam. Qom: Imam Khomeini Research Institute; 2001.

Holy Quran.

Baqer Sadr SM. Our Economy. Qom: Boostan Book of Qom; 1979.

Razi SH. Nahj al-Balaghah. Qom: Mashhoor; 2000.

Rajaei SMK. Moalimi SM. An Introduction to the Concept of "Economic Justice" and Its Indices, Economic Episteme. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute; 2011. Vol.4 p.5-30.

Abd al-Maliki H. Comparative analysis of the role of private sector in the economic growth of Iran and Islamic theory of economy, Proceedings of National Conference on Islamic Economy. Tehran: Institute of Economy, Tarbyat Modarres University; 2003.

Motahari M. Woman Rights in Islam. Qom: Sadra Press; 1979.

Abd al-Maleki H. Islamic-Iranian Pattern of Regional Growth (An Introduction to the Concept, process and framework of planning). Islamic Economy Studies Journal 2012; 4(2): 21-51.

Sadr MB. Our Economy. Translated by Espahbodi AA. 2nd ed. Tehran: Islamic Press; 1979.

Sadr MB. Our Economu. Beirut: Dar al-Taarof li-Matbuaat; 1982.

Katoozian N. Philosophy of Law. Tehran: Public Joint Stock Company; 1998. Vol.3 p.442.

Rezaeipur A. Complete Series of Regulations and Codes of Citizenship Rights. Tehran: Aryan Press; 2006; p.9.

Ramezanpur R, Ranjbar AR, Zare S. Trans-national Sources of Citizenship rights. Tehran: Haq Gostar; 2015; p.8. Available at: http://www.haghgostar.ir.

Qari M. Concept of Citizenship in Legal System of Iran. Tehran: International; 2006.

Torabzadeh Jahromi MS, Sajadyyah SA, Samiei Nasab M. A Study of the aspects and factors of resistance economy of Islamic Republic of Iran in the thought of Ayatollah Khamenei. Islamic Revolution Studies Journal 2013; 10(32): 31-46.

Speeches of Supreme Leader to Qom People. Anniversary of Qom Uprising; 2014.

Horr Ameli M. Wasael al-Shia ela Tahsil Masael al-Sharia. Qom: Al-e al-Bayt Institute; 1992.

Qarashi Bonabi AA. Qamoos Quran. Tehran: Dar al-Kutub al-Islami; 1992.

Ibn Manzoor M. Lisan al-Arab. Qom: Adab; 1985.

Mir Moezi SH. Economic Jurisprudence and Islamic Economy. Islamic Economics Quarterly 2015; 59(15): 5-39.

Abd al-Maliki H, Davari M. Comparative study of fair economic system in the legal structure of Islamic Republic of Iran. Bardasht-e Dovom Journal 2009; 2(10): 25-26.

Abbasi M. Public Relations of Center for Medical Ethics and Law. Tehran: University of Shahid Beheshti; 2017. Available at: http://www.emrc.sbmu.ac.ir.

Aqaei B. Culture of Human Rights. Tehran: Nashr-e Ganj-e Danish; 1997.

Assembly of Experts on the Constitution. Constitution of Islamic Republic of Iran. Tehran: Etelaat Institute; 1996.

Najafi R. Concept of Citizenship Rights and Guaranteeing Judicial Rights of Citizens in Iranian Legal System. MA Thesis. Tehran: University of Tehran; 2005.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23215

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر