جنبش‌های اجتماعی و تأثیر آن در شکل‌گیری حقوق شهروندی

فاطمه عرب‌احمدی, احمدرضا خزائی

چکیده


0

جنبش‌های اجتماعی به هر گونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع یا رسیدن به هدف از طریق عملی خارج از حوزه نهاد رسمی اطلاق می‌گردد .این رفتارهای جمعی پاسخ عده‌ای از مردم نسبت به یک وضعیت یا مسأله خاص می‌باشد. از سویی حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از تکالیف، مسؤولیت و مطالبات شهروندان در قبال یکدیگر، جامعه و دولت گفته می‌شود. از مهم‌ترین منابع متضمن و حمایت‌کننده حقوق شهروندان قوانین موجود، به ویژه قانون اساسی می‌باشد؛ قوانینی که از طرف نخبگان و حاکمیت بر مبنای اصول فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. چیستی جنبش‌های اجتماعی، انواع و ارتباط آن‌ها با گسترش و شکل‌گیری حقوق شهروندی پرسش‌هایی است که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اصلی آن این است که جنبش‌های اجتماعی از طریق اثرگذاری در ساختار حکومت زمینه‌ساز ایجاد قوانینی تازه در جامعه شده و به تبع آن خاستگاهی برای شکل‌گیری و رعایت حقوق شهروندی به حساب می‌آیند. کارکرد دیگر جنبش اجتماعی، افزایش مشارکت، آگاهی سیاسی و اجتماعی در جهت مطالبه حقوق مردم از دولت‌ها می‌باشد.


کلید واژه‌ها


جنبش اجتماعی؛ حقوق شهروندی؛ قدرت؛ هویت جمعی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Mohammadi H. An Introduction to Social Movements. Zaribar Journal 2006; 60(10): 11-13.

Giddens A. Principles of Sociology. Translated by Saboori M. Tehran: Ney Press; 1997.

Cohen J. Understanding and Study of Modern Social movements. Translated by Hajali A. 1st ed. Terhan: Jameh va Farhang Press; 2007.

Wager S. An Introduction to Theories and Models of Social Changes. Translated by Gharavi AR. Tehran: Jahad Daneshgahi; 1994.

Hezarjaribi J, Sarami, A. Social Movements as Soft Power. Military Management Studies Journal 2010; 3(5): 487-495.

Abulhassani AM. New Social Movements. Tehran: Institute of Baqer al-Ulum; 2014. Available at: www.pajoohe.ir.

Moshirzadeh H. A Theoretical Introduction to Social Movements. Tehran: Imam Khomeini Institute; 2002.

Cohen B. Foundations of Sociology. Tehran: SAMT Press; 2016.

Mousavi SM. Typology of Islamic Movements in Twentieth Century. Tehran: Payam-e Noor Press; 2012.

Russell B. Power. Translated by Daryabandari N. Tehran: Kharazmi Press; 1998.

Riterz G. Sociological Theories in Contemporary Era. Translated by Thalathi M. Tehran: Elmi Press; 1998.

Bashiryah H. Political Sociology. Tehran: Ney Press; 1995.

Zamiran M. Michel Fuko. Tehran: Hermes Press; 2000.

Toffler A. Power Shift. Translated by Khwarizmi S. Tehran: Farhang-e No Press; 1991.

Daryl C. Hard Power Vs. Soft Power. Canada: The Mark News; 2010.

Habibzadeh T, Faraj Pour A. Human Dignity and Human Rights and Citizenship Rights in the Constitution. Public Law Journal 2016; 46(1): 115-137.

Alidoosti N. Police and Education of Citizenship Rights. Strategic Studies Journal 2009; 12(2): 47-71.

Purtahmasbi S. Citizenship Rights and Education in Nahj al-Balaghah. Alavi Journal 2011; 2(2): 1-23.

Fulx K. Citizenship. Translated by Delfruz MT. Tehran: Kavir; 2002.

Roshan M. Citizenship Rights, Background and Place in Police Relations. Islamic Vision Journal 2014; 30(11): 144-146.

Ayubi H. Awakening and Stability of Political Parties in the West. Tehran: Soroush Press; 2000.

Mousavi Y. Evolution of Citizenship Rights Towards Urban Order. Danesh-e Entezami 2001; 3(4): 54-79.

Katoozian N. Principles of Public Law. Tehran: Mizan Press; 2015.

E.Moore W. Social Change. Translated by Salehi P. Tehran: SAMT Press; 2002.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23211

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر