بررسی جامعه‌شناختی اختلالات روانی (مورد مطالعه: اراک)

محمد توکل, هادی فراهانی

چکیده


0

زمینه و هدف: بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان اهمیتی برابر با سلامت جسمانی دارد و تحت تأثیر ترکیبی از مؤلفه‌های اجتماعی، روانشناختی و زیستی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی در ساکنین شهر اراک در سال 1396 انجام شده است.

مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی ـ تحلیلی حاضر، روی جمعیت 15 تا 64 سال ساکن شهر اراک انجام شد. برای سنجش شیوع اختلالات روانی از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و تعیین پارامترهای جامعه‌شناختی مؤثر بر آن‌ها، از سؤالات برگرفته از نظریات دورکیم و مرتون مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 به دست‌آمده و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 23 استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن شرکت‌کنندگان برابر با 13±34 سال و میانگین و انحراف معیار بعد خانوار 1/5±4/5 نفر بود. 98/7 درصد از شرکت‌کنندگان شیعه، 72/9 درصد شهری و 74‌% افراد مالک بودند. میزان شیوع اختلالات روانی برابر با 28/9 درصد و به تفکیک جنسیت در مردان برابر با 23/31 درصد و در زنان 34/55 درصد بود. مؤلفه‌های مهاجرت، وضعیت شغلی، پایگاه طبقاتی، پایبندی مذهبی، قومیت، فشارهای ساختاری و اجتماعی، مشکلات خانوادگی، ازدحام، بی‌هنجاری، مشکلات ترافیکی و سرمایه اجتماعی در به خطرانداختن سلامت روانی و ابتلای افراد به اختلالات روانی اثرگذار بودند.

نتیجه‌گیری: نظر به شیوع بالای اختلالات روانی در مورد مطالعه، توصیه می‌شود که نهادهای میانجی، به عنوان نهادهای اخلاقی و حقوقی با پیگیری حقوق فردی در جهت سازماندهی مجدد و انسجام اجتماعی تلاش نمایند.


کلید واژه‌ها


شیوع‌شناسی؛ جامعه‌شناسی پزشکی؛ اختلالات روانی؛ عدالت اجتماعی؛ تعیین‌کننده‌های اجتماعی؛ اراک

تمام متن:

PDF

0

مراجع


WHO. The World Health Report. 2001. Available at: http://www.who.int/whr/2001/en/.

Mohseni M. Medical Sociology. 1st ed. Iran: Tahoori Publication; 1998. [Persian]

Anshensel SC, Phelan JC, Bierman A. Handbook of the Sociology of Mental Health. Netherlands: Springer Publication; 2012.

Cockerham CW. Sociology of Mental Disorders. 10th ed. London and New York: Routledge Publication; 2017.

Ehsanmanesh M. Epidemiology of Mental Illnesses: Review of Some Studies. Pshiciatry & Clinical Psychology 2001; 6(4): 54-69. [Persian]

Noorbala AA, Damari B, Riazi IS. Evaluation of mental disorders incidence trend in Iran. Daneshvar Medicine 2014; 21(112): 1-11. [Persian]

Noorbala A. Psychosocial Health and Strategies for improvement. Pshiciatry & Clinical Psychology 2011; 17(2): 151-156.

Wibbelink CJ, Hoeve M, Stams GJ, Oort FJ. A meta-analysis of the association between mental disorders and juvenile recidivism. Aggression and violent behavior. Aggression and Violent Behavior 2017; 1(33): 78-90.

Kugelmass H, Garcia A. Mental disorder among nonreligious adolescents. Mental Health, Religion & Culture 2015; 18(5): 368-379.

Pahlevanzadeh F, Jarollahi A. The effect of social factors on mental health of rural olders. Community Development (Rural and Urban) 2012; 4: 65-84.

Durkheim E. The division of Labor in Society. New York: The Free Press; 1984.

Merton KM. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press; 1968.

Sotoodeh H. Social Pathology: Sociology of Deviations. Tehran: Avaye Noor Publication; 2009. [Persian]

Tavakol M, Armstrong D. Medical Sociology. 3rd ed. Tehran: Hoghooghi Publication; 2013. [Persian]

Abazari Y. Durkheim. Translated by Gidens A. Tehran: Kharazmi Publication; 1986. [Persian]

Spaulding J, Simpson G. Suicide: A Study in Sociology. Translated by Durkheim E. 1st ed. New York: The Free Press of Glenco; 1951 [1897]. [English]

Mosammaparast S. Emil Durkheim. Translated by Thompson K. 1st ed. Tehran: Ney Publication; 2016. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i26.20717

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر