مطالعه کیفی تربیت مَنش: رویکردی نوین در اخلاق ‌محیط زیستی

  • مسعود عبداله‌ رش دانشجوی دکترای آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
  • محمدحسن صیف دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • سیدمحمد شبیری استاد، گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور و رییس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، تهران، ایران
  • معروف خلیلی دانشیار، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، مهاباد، ایران
کلمات کلیدی: تربیت منش؛ اخلاق محیط زیست؛ ‌منش محیط زیستی

چکیده

زمینه و هدف: تربیت ‌منش متأثر از اخلاق محیط زیستی، به گونه‌ای منطقی‌، نگرش و رفتار محیط زیستی مردم را هدف قرار‌ می‌دهد، به ‌نحوی که حتی قانون نیز متأثر از لابی‌گری آن خواهد شد. از این ‌رو پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه‌های تربیت‌ منش محیط زیستی صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کیفی برای دستیابی به مضامین و مؤلفه‌های منش‌ محیط زیستی، واژگان کلیدی اصلی در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی به صورت هدفمند جستجو شدند، سپس تحلیل محتوای 45 سند پژوهشی داخلی و خارجی بازیابی‌شده با رویکرد استقرایی انجام گرفت. برای این منظور ابتدا مؤلفه‌های تربیت منش و به طور خاص تربیت منش محیط زیستی، از نظر هر پژوهشگر استخراج گردید. در گام بعدی فراوانی هر یک از مؤلفه‌های مستخرج، از نظر پژوهشگران، به کمک نرم‌افزار SPSS به دست آمد، سپس مدل مفهومی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Nvivo 10 رسم گردید.

یافته‌ها: تعداد کل مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ تربیت ‌منش محیط زیستی از نظر ۴۵ پژوهشگر، بالغ بر ۶۰ مؤلفه ‌بود. برخی از مؤلفه‌ها صرفاً از جانب یک پژوهشگر مورد تأکید قرار گرفتند که از این میان می‌توان به مؤلفه‌هایی چون قداست طبیعت، قوی‌بودن، مهارت ‌رهبری، مذهبی‌‌بودن، فرمانبرداری، هم‌ذات ‌پنداری و هوش اشاره‌کرد. مهم‌ترین مؤلفه‌های شناسایی‌شده به ترتیب عبارت از: احترام (48/9 درصد)، عدالت (42/2 درصد)، صداقت (35/6 درصد)، مهربانی (33/4 درصد)، احساس‌ مسؤولیت (33/4 درصد)، پشتکار (26/7 درصد)، مراقبت (24/4 درصد) و انضباط (22/2 درصد)، همدلی (20) و صبر (20) بودند.

نتیجه‌گیری: تغییر نگرش ما به طبیعت، از نگاه کالایی به نگاه‌ اجتماعی، تغییر رفتار ما را در پی‌ خواهد داشت. مدل به دست‌آمده نشان می‌دهد که تربیت‌ منش پایه‌گذار طیفی از نگرش‌ها و رفتارهای مطلوب و هماهنگ با محیط زیست است که ضامن بقای نوع‌ بشر در چرخه ‌حیات خواهند ‌بود.

مراجع

Jordan K, Kirstjansson K. Sustainability, virtue ethics and the virtue of harmony with nature. Environmental Education Research 2017; 23(9): 1205-1229.

Caciuca VT. The Role of Virtue Ethics in Training Students' Environmental Attitudes. Social and Behavioral Sciences 2013; 10(92): 122-127.

Palmer C. Contested Frameworks in Environmental Ethics: Linking Ecology and Ethics for a Changing World: Values, Philosophy and Action, Ecology and Ethics. Springer Science+Business Media Dordrecht; 2013. p.191-206.

Sojourner RJ. The rebirth and retooling of character education in America. Washington: CEP and McGraw Hill Research Foundation; 2012. p.2-16.

Karimi A. Steps in the formation of ethics in children (with emphasis on evolutionary approaches). 3rd ed. Tehran: Abed publication; 2011. p.62-67. [Persian]

Bagheri Noparast KH, Bagheri MZ. Universological causation, human agency and principles of education in Ghazali's view. Educational Sciences from the Viewpoint of Islam 2015; 3: 71-92. [Persian]

Blahova AL. Environmental education in Slovakia in the context of ethics and ethics education. Ethics & Bioethics (in Central Europe) 2106; 6(1–2): 91-96.

Berkowitz MW, Bier MC. What Works in Character Education. Journal of Research in Character Education 2007; 5(1): 29-48.

Lindemann MA. The Character of Environmental Citizenship: Virtue Education for Raising Morally Responsible Individuals, (Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosophy) Texas: University of North Texas; 2013.

Bialik M, Bogan M, Fadel C, Horvathova M. Character Education for the 21st century; what should students learn? Center for curriculum redesign. Boston: Massachusetts; 2015. p.23-180.

Berkowitz MW. Character Education as Prevention. 2000. p.37-45. Available at: https://www.researchgate.net/publication/242519493.

Davidson M, Lickona T, Khmelkov V. Smart & Good Schools: A New Paradigm for High School Character Education. Edited by Larry P. In Handbook of Moral and Character Education; 2008. p.370-390.

Borba M. Building moral intelligence: the seven essential virtues that teach kids to do the right thing. Translated by Farnaz Frood. 3rd ed. Tehran: Saberin publication; 2016. p.15-22. [Persian]

Center for the 4th and 5th Rs (Respect & Responsibility). Excellence& Ethics. UK: Trinity Academy; 2016. p.85-116.

Tyrell ME. Perceptions of Character Education in a Seventh-Day Adventist School, Theses for the degree of Doctora. Florida: Florida International University; 2012. p.46-129.

Ferkany M, Whyte K. A Character Model for Teaching the Ethical Dimensions of Environmental Education, Philosophy of Education Society of Great Britain Annual Conference. Oxford: New College; 2012.

Carson R. Silent Spring. Translated by Vahabzadeh AH, Kocheki AR, Alizade A. 1st ed. Mashad: Jahad Daneshgahi publication; 2010. p.95. [Persian]

Wilson E. The Diversity of Life. Translated by Vahabzadeh AH. 1st ed. Mashad: Jahad Daneshgahi publication; 2005. p.400-404. [Persian]

Pojman LP. Environmental Ethics: Reading in Theory and Applcation. Translated by Salasi M, Dagigi M, Ghabrai H, Gaed M, Mokhber M, Malekian M, Shojai M. 1st ed. Tehran: Tosehe publication; 2005. p.105-109. [Persian]

Dzikowska L, Chmielewski J, Wojciechowska M. Ecological and environmental education in the ethical context. Evironmental Protection and Natural Resources 2016; 27(2): 44-47.

Nasibulina N. Education for Sustainable Development and Environmental Ethics. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015; 13(214): 1077-1082.

Mcmullen S, Molling D. Environmental Ethics, Economics and Property Law. Philadelphia: ASSA Meetings in Philadelphia; 2014.

UNESCO. The Ethical Implication of Global Climate Change. Routledge: Published by the United Nations Educational; 2010.

Bonnett M. Environmental Consciousness, Sustainability and the Character of Philosophy of Education. Stud Philos Educ 2107; 12(36): 333-347.

Salatin P, Ghafari Somehe N. Impact of human capital on environmental quality. Human & Environment 2017; 7(37): 1-13. [Persian]

Azizi V, Savari M, Sadegi M, Yavari G. Analysis of high school students ' attitudes toward Hamedan environmental protection. Journal of Environmental Education and Sustainable Development 2013; 1(4): 20-28. [Persian]

Veisi M, Larijani M, Jahandideh E. Comparison of the effect of material and immaterial incentives on rural women about energy consumption. Journal of Environmental Education and Sustainable Development 2013; 2(5): 73-81. [Persian]

Lahijanian A, Mohamadi Z. Investigating the methods of teaching citizens to run and operate the sewage network. Human & Environment 2016; 14(1): 65-77. [Persian]

Salehi S, Emamgoli L. A Study of Influencing Individual and Social Norms on Environmental Friendly Behavior. Journal of Environmental Education and Sustainable Development 2016; 4(3): 11-20. [Persian]

Salehi S, Soleimani K, Pazoukenejhad Z. An Analysis of Responsible Environmental Attitude and Behavior of Students (A Case study: Students in Mazandaran Province Universities). Environmental Researches 2017; 6(11): 265-276. [Persian]

Hejazi SY, Karami Darabkhani R, Hoseini SM, Rezai A. Investigating Factors Affecting the Environmental Behavior of Members of Environmental Organizations of Tehran Province. Journal of Environmental Studies 2017; 43(1): 17-31. [Persian]

Ghaemi P, Shobeiri SM, Larijani M, Rokrok B. Developing the Conceptual Model for Environmental Education Expansion by Evaluation of Strategic Parameters. Environmental Researches 2016; 7(14): 3-16. [Persian]

Abedi Sarvestani A, Shah Vali M. Necessity and characteristics of research in environmental ethics. The Journal of Ethics in Science and Technology 2009; 3(3-4): 56-61. [Persian]

Hoseini SH. Analysis of the philosophical and technological basis of the environmental crisis. Hekmat Moaser 2013; 4(3): 41-60. [Persian]

Eslami SH. Green virtues, a virtuous approach to environmental ethics. Hekmat va Marefat 2017; 137: 5-17. [Persian]

Nelson MP. Theaching the Land Ethics. Edited by Palmer C. In Teaching Environmental Ethics. Printed Netherlands: Koninklijke Brill NV; 2006. p.190-201.

Solomon UU. A detailed look at the three disciplines, environmental ethics, law and education to determine which plays the most critical role in environmental enhancement and protection. Environment, Development and Sustainability 2010; 12(6):1069-1080.

Urker O, Yildiz M, Cobanoglo N. The role of bioethics on sustainability of environmental education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 9(47): 1194-1198.

Pong Tom K. Dispositional empathy whit nature. Journal of Environmental Psychology 2013; 10(35): 92-104.

Nazir J. Applying an Ethic of Care to Environmental Education: Insight from a Study of Outdoor Educators, Annual Meeting of the Canadian Society for the Study of Education, St Catherines. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education; 2014. p.24-28.

Rajalakshmi S. Sustainable development through environmental ethics. International Journal of Applied Research 2016; 2(3): 464-467.

Jacobs S, Dendoncker N, Martin-Lopez B. A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions, Ecosystem Services; 2016. Available at: http://www.creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/, At: 20/4/2017.

Licona T. Raising Good Children. Translated by Garachedagi M. 10th ed. Tehran: Nashre Daere; 2012. p.11-480. [Persian]

Mohaghegh Damad SM, Sachedina A, Abbasi M. Introduction to Bioethics. 2nd ed. Tehran: Hoghoghi; 2010. p.9-255. [Persian]

Davidson M. A Character Education Research perspective for the 21st Century. Journal of Character Education 2014; 10(1): 77-83.

Carr D. Moral Values and the Arts in Environmental Education: Towards an Ethics of Aesthetic Appreciation. Journal of Philosophy of Education 2004; 38(2): 221-239.

چاپ شده
2018-07-02