بررسی وضعیت هوش اخلاقی و مؤلفه‌های آن در معلمان دبیرستان (مورد مطالعه: اردبیل، شهرستان بیله‌سوار)

  • خدیجه آذر دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول)
  • عیسی ثمری استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کلمات کلیدی: هوش اخلاقی؛ راستگویی؛ آموزش؛ معلمان؛ اردبیل

چکیده

زمینه و هدف: هوش اخلاقی معلمان نقش مهمی در نگرش آن‌ها نسبت به رعایت هنجارهای اخلاقی دارد و یکی از عوامل مؤثر در فرآیند کسب صلاحیت محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت هوش اخلاقی و مؤلفه‌های آن در معلمان شاغل در دبیرستان‌های عمومی، شهرستان بیله‌سوار، اردبیل، ایران انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی روی 190 نفر از معلمان شاغل در دبیرستان‌های دولتی، در سال تحصیلی 95-94 انجام شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقیLennick  و Keil استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین هوش اخلاقی معلمان 0/08±4/13 محاسبه گردیده و میانگین مؤلفه‌های اصلی آن شامل درستکاری 0/08±4/15، مسؤولیت‌پذیری 0/08±4/14، دلسوزی 0/09±4/14 و بخشش0/21±4/30 بود. از بین مؤلفه‌های هوش اخلاقی «بخشش اشتباهات خود» با میانگین 0/21±4/30 بیشترین و «راستگویی» با میانگین 0/09±3/90 کم‌ترین مقادیر را داشتند. همچنین آزمون تی تفاوت معنی‌داری را در میزان هوش اخلاقی بین مردان و زنان نشان نداد.

نتیجه‌گیری: نظر به سطح نسبتاً مطلوب هوش اخلاقی در معلمان مورد مطالعه، پیشنهاد می‌گردد تا سازمان مربوطه ضمن تقویت وضعیت موجود، درجهت ارتقای مؤلفه راستگویی و صداقت در میان معلمان تلاش نماید. همچنین به کارگیری شیوه‌های تشویقی در راستای حفظ ارزش‌های اخلاقی و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای هوش اخلاقی معلمان توصیه می‌گردد.

مراجع

Bahrami MA, Asmi M, Fatehpanah A, Dehghan Tafti A, Ahmadi Tehrani GH. Moral intelligence level of faculty members of medical science faculty. Iranian Journal of Ethics at Medicine History 2012; 5(6): 72-95. [Persian]

Ciyadat A, Mokhtari Pour M, Kazemi I. The Relationship between Ethical Intelligence and Team Leadership in Educational and Non-Educational Managers from the Viewpoint of Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Health Management 2009; 12(5): 69-61. [Persian]

Borba M. The step by step plan to building moral intelligence, nurturing kids’ hearts & souls. San Francisco: National Educator Awards, National Council of Self Steam; 2005. p.1-25. Available at: http://www.parentingbookmark.com/pages/7virtues.htm.

Rodney HC. Moral intelligence, Northern Michigan University education, paper presented at the annual meeting of the school of American Educational research Association. USA: Batstone publisher; 2010. p.1, 5-6, 14-15. Available at: http://www.nmu.edu/.../ DrupalEducation/.../FacultyAndStaff/.../Rod_Clark.

Lennick D, Kiel F. Moral intelligence: The key to enhancing business performance and leadership success. New Jersey: Pearson Education; 2005. Available at: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/ .../samplepages/0131490508.pdf.

Hesmer LT. Ethics in management. Translated by A'arabi M, Izadi D. Tehran: Cultural Research Bureau; 2003.

Arabi M, Izadi D. Ethics in management. Tehran: Office of Cultural Studies; 1992. [Persian]

Lennick D, Kiel F. Moral intelligence: enhancing business performance and leadership success in turbulent times. New Jersey: Pearson Education; 2011.

Langlois L, Lapointe C. Ethical leadership in Canadian school organizations London. Journal of Educational Management Administration and Leadership 2007; 35(2): 247-260.

Zdenek B, Schochor D. Developing moral literacy in classroom. Journal of Educational Administration 2007; 45(4): 514-532.

Anaya G, Cole D. Latino student achievement: exploring the influence of student and faculty interactions on college grades. Journal of College Student Development 2001; 42(1): 30-35.

Rama SH. Professor’s performance for effective teaching (Kosovo case). Procedia Social and Behavioral Sciences 2011; 12: 117-121.

Pourjamshidi M, Beheshti R. The Effect of Moral and Mental Health on Students Broshadkami. Positive Psychology Research 2017; 1(4): 55-66. [Persian]

Jahaniyan I, Saei Arsi I, Mona T. A Study of the Status of Ethical Intelligence and Its Dimensions and Its Components in Students. Journal of Behavioral Sciences 2013; 12(3): 56-72. [Persian]

Khosravani M, Rafiyi F, Mohsenpour M. Moral Chaos and its Dimensions in Nurses Working in Arak Hospitals. Journal of Medical Ethics 2017; 11(41): 44-55. [Persian]

Tahrir B, Sayid Y, Abadi A. Comparison of the Ethical Intelligence among Nurses. Iranian Journal of Ethics and Medical History 2014; 7(6): 68-60. [Persian]

Mashrouhifard N, Hosseini SR. Examining the Status of Moral Intelligence among Principals of Public Female School Principals in the Fourth District in Tehran. Journal of Women and Society 2014; 5(2): 107-113. [Persian]

Khaleghi N, Chenari M. Relationship moral intelligence with altruism. Ethics in Science and Technology 2016; 10(4): 55-64. [Persian]

Nick Pi E, Farajbakhsh S, Mazaheri P. The Effect of Ethical Intelligence and Managers Trust on Organizational Citizenship Behaviors of Teachers. Quarterly Journal of Educational Innovations 2017; 61)16(: 111-136. [Persian]

چاپ شده
2018-06-18