جایگاه الزامات اخلاقی در فرآیند تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

نبی‌اله غلامی, حسنعلی مؤذن‌زادگان

چکیده


0

زمینه و هدف: ارتباط بین اخلاق و حقوق کیفری، از دو منظر رابطه اخلاق با حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی قابل تبیین است. در این تحقیق، مصادیق حاکمیت الزامات اخلاقی در فرآیند تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران تحلیل می‌گردد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق کیفی از روش تحلیل سند استفاده شده است. به منظور آشنایی با واژگان کاربردی، ابتداد مفاهیم تحقیقات مقدماتی و الزامات اخلاقی تعریف شده و سپس تحلیل و بحث صورت گرفته است.

یافته‌ها: مصادیق حاکمیت الزامات اخلاقی در فرآیند تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران، تحت دو عنوان کلی الزامات اخلاقی ناظر به اقدامات مقامات قضایی و الزامات اخلاقی ناظر به اقدامات متهم مورد توجه قرار گرفته است. امکان این‌که در مرحله تحقیقات مقدماتی، هر کدام از طرفین به جهت پیروزی خود در این تقابل، الزامات اخلاقی را نادیده بگیرند، به نسبت سایر مراحل دادرسی، از جمله مرحله رسیدگی در دادگاه یا اجرای حکم بیشتر است. مهم‌ترین ویژگی الزامات اخلاقی ناظر بر فرآیند تحقیقات مقدماتی آن است که نقض این الزامات، فاقد ضمانت اجرای قانونی است. بنابراین به جز وجدان شخص و اخلاقیات، نمی‌توان ضمانت اجرای دیگری برای آن یافت.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشانگر این موضوع است که در بسیاری از موارد، اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات قضایی نه مبتنی بر نص قانون، بلکه بر اساس الزامات اخلاقی صورت می‌گیرد. به علاوه، قانونگذار در موارد متعددی، وظایفی را برای مقامات قضایی مقرر کرده است که تنها ضمانت اجرای آن‌ها الزامات اخلاقی است.


کلید واژه‌ها


تحقیقات مقدماتی؛ حقوق کیفری؛ اخلاقیات؛ الزامات اخلاقی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Akbar Vorurai A, Saadati R, Hashemi H. Influence of Morality on Criminalization and Decriminalization in the Legal System of Iran. Journal of Criminal Law 2015; 3(8): 33-62. [Persian]

Borhani M. Morality and Criminal Law. Tehran: Publishing Organization of Institute for Islamic Culture and Thought; 2015. [Persian]

Ardebili MA. Public Criminal Law. 23th ed. Tehran: Mizan Legal Foundation; 2010. Vol.1 [Persian]

Ashouri M. Criminal Procedure. 3rd ed. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbook in the Humanities (SAMT); 2006. Vol.2. [Persian]

Khaleghi A. Brief Commentaries on: Code of Criminal Procedure. 4th ed. Tehran: The SD Institute of Law Research and Study; 2015. [Persian]

Moazenzadegan HA, Gholami N. Active monitoring of non-judicial mechanisms on the actions of Officers of Justice (A Comparative Study of Iran, France and the United Kingdom). Journal of Management System 2016; 8(1): 185-222. [Persian]

Soheilmoghadam S. The Comparative Study of the accused’s right in the police investigation (America and Iran Criminal procedure). Thesis for receiving M.A degree. Faculty Law and Political Science. Tehran: Allmeh Tabataba’i University; 2016. [Persian]

Safai SH. Civil Liability (Extra - Contractual Obligations). 3rd Ed. With Revision and Additions. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Texbooks in the Humanities (SAMT(; 2016. [Persian]

Bagherinejad Z, Goldoust Jouibari R. Criminal, Civil and Disciplinary Responsibility of Violators of Fundamental Principles of Criminal Procedure. Journal of Criminal Law 2013; 2: 73-92. [Persian].

Fedrico JN, Fradella HF, Christopher TD. Criminal procedure for the criminal professional. 10th ed. London: Wadsworth Cengage Learning; 2009.

Dehkhoda AA. Dictionary. Tehran: Publishing Institute of Tehran University. 1997. Vol.1. [Persian]

Motahari M. Introduction to Islamic Sciences. Tehran: Hamshahri Publication; 2001. [Persian]

Katuzian N. Philosophy of Law. Tehran: Public Joint Stock Company; 1997. Vol.1. [Persian]

Durant WJ. The Story of Civilization. Translated by Aram A, Pashaei A, Aryanpur AH. Tehran: Publishing Institute of Science and Culture; 1996. Vol.1. [Persian]

Javadi Amoli A. Dignity in the Qur'an. Thematic commentary on the issue of human dignity in the Quran, the Islamic Propaganda Office of the Qom Seminary; 2005. Available at: http://shiadars.ir. [Persian]

Shorter Oxford English Dictionary. 5th ed. London: Oxford University Press; 2011. Vol.1.

Rahiminejad E. Human dignity in criminal law. Tehran: Mizan Legal Foundation; 2007. [Persian]

Shekofte M. Human Rights Evaluation Innovations of the Islamic Penal Code. Thesis for the Degree of Master's Degree, Faculty of Law and Political Sciences. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2015. [Persian]

Hashemi SM. Human Rights and Basic Freedom. Tehran: Mizan Legal Foundation; 2005. [Persian]

Gorji AA. The basis and concept of fundamental rights. Journal of Basic Rights 2004; 2: 8-26. [Persian]

Akhundi M. Identifying the Criminal Procedure. Tehran: Doorandihan Publication; 2015. [Persian]

Khaleghi A. Criminal Procedure. Tehran: The SD Institute of Law Research and Study; 2015. Vol.1. [Persian]

Katuzian N. Civil law in the current legal order. 4th ed. Tehran: Mizan Legal Foundation; 2011. [Persian]

Salahi J. Delinquency of children and adolescents. Tehran: Mizan Legal Foundation; 2010. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i25.17718

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر