نقش اخلاق نانوفناوری پزشکی در عرصه پژوهش‌های زیست‌پزشکی

سعید بیرودیان, حمیده آرین‌نیا

چکیده


0

زمینه و هدف: فناوری نانو نقطه تلاقی اصول مهندسی، فیزیک، زیست‌شناسی، پزشکی و شیمی است و برای کاربرد این علوم برای ساخت محصولات کاملاً جدید عمل می‌کند. تحقیقات نانوفناوری به صورت قابل توجهی در یک دهه گذشته گسترش یافته و اخیراً با توسعه پژوهش‌های نانو در پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف شناخت مهم‌ترین مسائل اخلاقی در تحقیقات حوزه نانو فناوری پزشکی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری، مقالات مرتبط از طریق جستجوی اینترنتی کلیدواژه‌های فناوری نانو (Nanotechnology) یا نانوفناوری پزشکی (Nanomedicine) و اخلاق زیستی (Bioethics) یا اخلاق نانو (Nonoethics) و ریسک (Risk) یا ایمنی (Safety) در پایگاه‌های اطلاعاتی، به صورت هدفمند بازیابی و مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: مسائل اخلاقی که در این حوزه تحقیقات نانو پزشکی که باید درنظر گرفته شوند، زیرمجموعه‌ای از اصول اخلاقی است که عموماً در پژوهش‌های زیستی مد نظر قرار می‌گیرند، با این تفاوت که ویژگی‌های خاص نانوذرات، از جمله ناشناخته‌بودن عوارض جانبی و تنوع آن‌ها، توجه به این اصول را با در نظرگرفتن پیش‌فرض‌هایی که در رابطه با عواقب این فناوری وجود دارد، حائز اهمیت می‌سازد. در رابطه با نقش اخلاق در نانوفناوری پزشکی، مسائل اخلاقی مرتبط شناخته‌شده عبارت از احترام به خودمختاری، رضایت آگاهانه، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، زیان‌بارنبودن و کنترل توانایی بشر، عدالت و دسترسی بودند.

نتیجه‌گیری: اصول اخلاقی در پژوهش‌های زیستی، می‌بایستی در هر سه مقطع پیشگیری، تشخیص و درمان به طور جدی اجرایی شوند تا از افراد موضوع پژوهش که داوطلبانه در پیشرفت دانش مشارکت می‌کنند، حفاظت گردد.


موضوع


نانوفناوری پزشکی؛ تحقیقات نانوفناوری؛ اخلاق زیستی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Duncan R. Nanomedicine gets clinical. Materials Today 2005; 8(8): 16-17.

JiMin W, ZiJian L. Applications of nanotechnology in biomedicine. Chinese Science Bulletin; 2013; 58(35): 4515-4518.

Tong S, Cradick TJ, Ma Y, Dai Z, Bao G. Engineering imaging probes and molecular machines for nanomedicine. Science China Life Sciences 2012; 55(10): 843-861.

Navalakhe RM, Nandedkar, TD. Application of nanotechnology in biomedicine. Indian Journal of Experimental Biology; 2007; 45(2): 160-165.

Tong S, Cradick TJ, Ma Y, Dai Z, Bao G. Engineering imaging probes and molecular machines for nanomedicine. Science China Life Sciences 2012; 55(10): 843-861.

Nie X, Chen C. Au nanostructures: an emerging prospect in cancer theranostics. Science China Life Sciences 2012; 55(10): 872-883.

Kennedy LC, Bickford LR, Lewinski NA, Coughlin AJ, Hu Y, Day ES, et al. A New Era for Cancer Treatment: Gold‐Nanoparticle‐Mediated Thermal Therapies. Small 2011; 7(2): 169-183.

Bala Alakrishna P. Ethical issues in nanomedicine. The Holistic Approach to Environment 2012; 2(4): 171-175.

De Tavernier H. Fritz Allhoff, Patrick Lin and Daniel Moore, What is Nanotechnology and Why Does it Matter? From Science to Ethics. United Kingdom: A John Wiley & Sons, Ltd., Publication; 2012.

Dworkin RB. Introduction: Emerging Paradigms in Bioethics Symposium. Indiana Law Journal 1994; 69(4): 945-954.

Moghimi S. Moein A. Hunter C, Murray JC. Nanomedicine: current status and future prospects. The FASEB Journal 2005; 19(3): 311-330.

Bawa, R. and S. Johnson. Emerging Issues in Nanomedicine and Ethics. Nanotechnology & Society. Springer. 2009. pp 207-223

Lenk C, Biller-Andorno N. Nanomedicine-emerging or re-emerging ethical issues? A discussion of four ethical themes. Medicin Health Care & Philosophy 2007; 10(2): 173-184.

Resnik David B, Tinkle Saly S. Ethics in nanomedicine. Nanomedicine 2007; 2(3): 345-350.

Smit II, Georg P. Haman Rightsand Biomedicine. Washington. USA: Netherlends Hayaei klawer lew lntrnational; 2000. p.12.

Canadian workshop on multidisciplinary research on nanotechnology: Gaps, opportunities and priorities. Paper presented at: Canadian workshop on multidisciplinary research on nanotechnology (Edmonton, Alberta); January 22-24, 2008.

Sheremeta Lorraine. Nanotechnologies and the ethical conduct of research involving human subjects. Nanotechnology: Risk, Ethics and Law 2006; 12(3): 249-250.

Ten Have H. Nanotechnologies; ethics and politics. China. UNESCO Publishing. 2007

Adelaide Health Technology Assessment National Horizon Scanning Unit, Emerging Technology Bulletin. February 2007.

Kerr Bernal S. Bioethics and Law Forum: Twin Autonomy. Journal of Andrology 2004; 25(1): 2-4.

World Charter for Nature, the General Assembly of United Nations, A/RES/37/7, 48th Plenary Meeting, October 28, 1982. Available at: www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm.

Draft International Covenant on Environment and Development. The IUCN Commission on Environmental Law, in Cooperation with the international Council of Environmental Law [UNCED]; 1995. Available At: www.iucn.org/themes/Law/pdfdocuments/EPLP31EN second.pdf.

Mostafa. Elsan. Principles of Bioethics. Legal Researches Journal. No 45. Spring & Authom 2008. P 153-184

Science Policy Council, Nanotechnology Workgroup. U.S. Environmental Protection Agency Nanotechnology White Paper. EPA 100/B-07/001. U.S. EPA: Washington DC; 2007. p.14. Hereafter cited as EPA White Paper.

Dreher KL. Health and environmental impact of nanotechnology: toxicological assessment of manufactured nanoparticles. Toxicological Sciences 2004; 77(1): 3-5.

Litton P. Nanoethic? What's New? Hastings Center Report 2007; 37(1): 22-25.

Commission de L’éthique de la Science et de la Technologie. Ethics and nanotechnology: A basis for action (Position statement), Québec; 2006.

Roco MC, Bainbridge WS. Nanotechnology: Societal implications - Maximizing benefit for humanity, National Nanotechnology Initiative Workshop, Arlington, Virginia. 2003. Available at: http://www.nano.gov/nni_societal_implications.pdf.

Commission De L’éthique De La Science Et De La Technologie, Les enjeux éthiques des banques d’information génétique. [The Ethical Issues of Genetic Databases], op. cit; 2006. p.48.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i25.17511

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر