نقد نظریه جرج مور درباره ناطبیعت‌گرایی اخلاقی

  • محسن شیراوند دانشیار فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمدعلی عبدالهی استادیار فلسفه اخلاق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
کلمات کلیدی: اخلاق؛ جرج مور؛ ناطبیعت‌گرایی؛ احساس‌گرایی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین‌ نظریات در باب تحلیل مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی نظریه طبیعت‌ناگرایی اخلاقی است. این نظریه که در حوزه فرااخلاق نضج یافته است، از مبانی نظری اخلاق زیستی است. این مطالعه با هدف تحلیل و نقد نظریه اخلاقی جرج مور درباره «ناطبیعت‌گرایی اخلاقی» صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی، پس از توصیف و تحلیل مفاهیم پایه، نظریه اخلاقی جرج مور درباره «ناطبیعت‌گرایی اخلاقی» تفسیر و نقد می‌گردد.

یافته‌ها: بر اساس این نظریه اصطلاحات اخلاقی، علامت و نشانه ویژگی‌های اشیا محسوب می‌گردد، ولیکن نمی‌توان پذیرفت اوصافی که با کلماتی نظیر «خوب یا بد» و «باید یا نباید» به آن‌ها اشاره می‌شود، بر اساس اصطلاحات غیر اخلاقی قابل تعریف باشند. بر اساس این دیدگاه، احکام و مفاهیم اخلاقی را نه با استفاده از مشاهده تجربی یا استدلال مابعدالطبیعه، بلکه تنها از راه شهود عقلانی است که می‌توان شناخت. نتیجه اصلی این پژوهش آن است که زایش مکتب احساس‌گرایی را می‌بایست در وجود مشکلات ساختاری و درونی نظریه ناطبیعت‌گرایی جستجو کرد. مشکلاتی نظیر تعریف‌ناپذیری اوصاف بسیط، نوع خاص ویژگی‌های غیر طبیعی، مفاهیم غیر تجربی (پیشینی) و شهود باعث شد، علی‌رغم دو قرن یکته‌تازی ناطبیعت‌گرایی در فلسفه اخلاق مغرب‌زمین، نظریه افراطی احساس‌گرایی ظهور نموده و این نظریه را به انزوا بکشاند، به گونه‌ای که ناطبیعت‌گرایی‌ علی‌رغم ارائه طرحی نوین، به دلیل وجود مشکلات متعدد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی، نتوانست انتظارات حوزه تحلیل مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی را برآورده سازد.

نتیجه‌گیری: نظریه‌های ناطبیعت‌گرایی اخلاقی و احساس‌گرایی هر دو زمینه‌هایی را برای نظریات دیگری در حوزه اخلاق زیستی را فراهم آورده‌اند.

مراجع

Nielsen K. The Encyclopedia of philosophy. Edited by Edwards P. New York; 1972. Vol.1 p.615.

Frankena W. Philosophy of Ethics. Translated by: Sadeghi H. 4th ed. Qom: Taha Pub; 2013. [Persian]

Frankena W, Grand R. Realms of value, see selection frankena and Grand rose. Cambridge: Harvard University; 1954. Vol.3 p.10, 107.

Mesbah Yazdi MT. Review of Ethical Schools. Qom: Imam Khomeini Institute; 2012. [Persian]

Kurt B, Lawrence BC. Encyclopedia of Ethics. 1nd ed. New York & London: Garland Publishing; 1992. Vol.2 p.859.

Warnock M. The Philosophy of Ethics in the Twentieth Century. Qom: Abolqasem Fanayi; 2001.

McNaughton D. Moral vision: An introduction to ethics. Black well, Reprint ted; 1991. p.17.

Ayer AJ. Language truth and logic. p.111, 146. Available at: http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/ ayerLTL.pdf.

Robinson R. Definition. New York: Oxford University Press; 1972.

Neurath M. Vienna Circle. Cambridge: Harvard University Press; 1962.

Carnap R, Proust J. Questions de for me. Praise: Minnesota. Translated by Brenner AA. As Questions of Form: Logical and the Analytic Proposition from Kant to Carnap. USA: University of Minnesota Press; 1989. p.77, 111.

Moore GE. A Defense of Common Sense philosophy. London: Contemporary British Philosophy (2nd series); 1959.

Schilipp PA. The philosophy of G.E. Moore. 1st ed. Evanston: Northwestern University; 1942.

Hosseini Shahroudi M. Philosophical Analysis and Analytical Philosophy. Journal of Razavi University 2015; (12): 5-15. [Persian]

Warnock M. The Philosophy of Ethics in the Twentieth Century. Qom: Abolqasem Fanayi; 2001. [Persian]

Moore GE. Principia Ethica. London: Cambridge University Press; 1993.

چاپ شده
2018-06-18