ارتباط بین هوش معنوی و فرهنگ تیمی با اخلاق ورزشی در بازیكنان تیم‌های ورزشی

جعفر برقی مقدم, سوسن رسولی, مهدی نکوفر

چکیده


0

زمینه و هدف: هوش معنوی با اخلاق و فرهنگ تیمی در تعامل است. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و فرهنگ تیمی با اخلاق ورزشی در میان بازیكنان تیم‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی ـ همبستگی، جامعه آماری شامل بازیكنان تیم‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز به تعداد 182 نفر در سال 1394 بود که به سبب محدودیت جامعه نمونه آماری، به صورت تمام شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه هوش معنوی King و DeCicco (2009 م.)، پرسشنامه فرهنگ تیمی Denison (2000 م.) و پرسشنامه اخلاق ورزشی طالبیان‌نیا و همكاران (1387 ش.) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته‌ها: بین هوش معنوی (p=0/001) و فرهنگ تیمی (p=0/001) با اخلاق ورزشی بازیكنان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین مؤلفه‌های هوش معنوی و مؤلفه‌های فرهنگ تیمی با اخلاق ورزشی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (p<0/05). آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد كه از میان مؤلفه‌های هوش معنوی، مؤلفه آگاهی متعالی به میزان 9/8 درصد تغییرات اخلاق ورزشی را پیش‌بینی می‌کند و از میان مؤلفه‌های فرهنگ تیمی، مؤلفه درگیرشدن در کار، توانست 11/6 درصد از تغییرات اخلاق ورزشی را پیش‌بینی نماید.

نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود، مربیان تیم‌ها، معنویت و اخلاق ورزشی را در میان بازیكنان و محیط‌های ورزشی ترویج داده و با ایجاد جو اخلاقی مناسب در باشگاه‌های ورزشی، باعث شوند تا بازیكنان حمایت مدیران را احساس نموده و رفتار تیمی را ارتقا دهند.


موضوع


هوش معنوی؛ تیم ورزشی؛ فرهنگ تیمی؛ اخلاق ورزشی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Karbalaei S, Abdollahi A, Abdullah S. Machiavellianism and Spiritual Intelligence as Predictors of Waste-Prevention Behaviors among Malaysian University Students. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 2015; 23(3): 623-638.

Gorbanzadeh L. The impact of Spiritual Intelligence on Employees performance in organization. Bojnourd: Master’s Thesis, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, 2012. [Persian]

Arshadi N, Piria'i S. Employees trust propensity, supervisors’ trustworthiness & interpersonal trust as antecedents of workplace deviance. Quarterly Journal Career Organization Couns 2012; 4(13): 83-100.

Soltan Hossieni M, Mousavi Z, Abedi A, Sayad Talayi A. The Relationship between sports ethics and beliefs as one of the determinants of spiritual intelligence. Studies of Islam and Psychology 2011; 5(8): 99-110. [Persian]

Arasteh H, Jahed H. Observing ethics in universities and higher education centers: An alternative for improving behaviors. Science Cultivation 2011; 1(2): 31-40.

Stevens JW. Perception of counselor ethical behavior: A quantitative look at dual relationships in Maine. USA: Capella University; 2008.

Riahi B. Evaluating the performance of the organization based on business excellence model. Journal of Administrative Change 2006; 7(47): 7-16.

Wright N, Drewery G. Cohesion among culturally heterogeneous groups. Journal of American Academy of Business 2002; 2(1): 66-72.

Sayad Talayi S. Relationship between spiritual intelligence elite athletes with sports ethics, handball, water polo, basketball and karate clubs in Isfahan. MA thesis, Isfahan University, School of Sport Science and Physical Education; 2009. [Persian]

Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Impact of emotional intelligence and spiritual intelligence on the caring behavior of nurses: a dimension-level exploratory study among public hospitals in Malaysia. Applied Nursing Research 2015; 28(4): 293-298.

Pant N, Srivastava SK. Effect of spiritual intelligence on mental health and quality of life among college students. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research 2014; 4(8): 208-215.

Talebiyan Nia H, Mozafari A, Mortezaee B. The study of the status of development of ethical behavior in the national championship sport and the presentation of the strategy. Journal of Motion 2008; 37: 171-191. [Persian]

McMullen B. Spiritual intelligence. Student British Medical Journal 2003; 11: 43-86. Available at: http://www.student.bmj.com/issues/ 03/03/careers/60.

Soleimanian Z, Mahdizadegan I, Namazzizadeh M. The impact of perfectionism, team norm and ethical atmosphere on aggressive behaviors in basketball players. Journal of Sport Management and Action Behavior 2016; 12(23): 145-126.

Hofstede G, Bond MH. The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics 1988; 16(4): 5-21.

Ghobari B, Salimi M, Soleymani M, Nurimoghaddam S. Spiritual Intelligence. Journal of Modern Religious Thought 2007; 3(10): 125-147. [Persian]

You Kang-Won. The relationship among coach's leadership style, team culture, and performance in university soccer teams in Korea. USA: The University of New Mexico; 2013.

Golmohamadi Z. The impact of organization culture with sports ethics. MA thesis, University of Management; 2015. [Persian]

Zargar P. The impact of organization culture with sports ethics of athletes. MA thesis, Islamic Azad University, Tehran: Department of Management; 2015. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i26.17260

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر