میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

سعید غفاری, شعله زکیانی

چکیده


0

زمینه و هدف: اخلاق حرفه‌ای دربردارنده استانداردهایی است که توسط اعضای آن حرفه که به مسؤولیت‌های اخلاقی خود پایبند هستند، به رسمیت شناخته شده‌است. هدف این مطالعه تعیین میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق‌ساخته، نقطه‌نظرات 59 نفر از کتابداران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به روش تمام‌شماری وارد مطالعه شدند، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 13 تجزیه و تحلیل شد. پس از توضیح درباره اهداف پژوهش، رضایت آگاهانه شفاهی شرکت‌کنندگان اخذ و درباره بی‌نامی پرسشنامه‌ها و محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان داده شد.

یافته‌ها: میانگین نمره کل اخلاق حرفه‌ای در افراد مورد مطالعه 4/39 بود. از بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای «احترام به عقاید مختلف در حرفه» با میانگین 4/46 بیشترین و «فراهم‏آوری امکانات برای دسترسی آسان و یکسان به اطلاعات برای همه مراجعان» با میانگین 3/64 کم‌ترین مقادیر را داشتند. تمامی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای افراد مورد مطالعه تفاوت معناداری با میانگین نظری داشتند. در این بین مناسب‏ترین وضعیت مربوط به مؤلفه رعایت بی‌طرفی در حرفه و کم‌ترین مقدار مربوط به مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت معنوی بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که کتابداران مورد مطالعه، از منظر برخورداری از اصول اخلاق حرفه‌ای در وضعیت مطلوب قرار دارند. توصیه می‌شود مدیران با برنامه‌ریزی مناسب، کتابداران و اطلاع‌رسانان را از آخرین دستاوردهای علمی حرفه‌ای خود مطلع سازند و با در نظرگرفتن امکانات و امتیازات ویژه، آنان را در ارتقای رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای یاری نمایند.


کلید واژه‌ها


اخلاق حرفه‌ای؛ دانشگاه تهران؛ کتابداری؛ کتابخانه مرکزی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics. 7 ed. USA: Oxford University Press; 2013.

Hasheminasab L. Explaining the barriers to the promotion of professional ethics library and information science from the perspective of public and academic librarians in Kashan [Master Thesis]. Qom: University of Qom; 2010. [Persian]

Jafari MT. Ethics and Religion. Tehran: Central Compilation and Publication of Allameh Jafari; 2002. [Persian]

Salehi M, Hoseini Dronkolaei SZ, Mohammadi SH. Human Resource Strategies Regarding Professional Ethics Staff of Mazandaran University of Medical Sciences. Bioethics Journal 2017; 7(24): 37-45. [Persian]

Ebrami H. Cognitive Knowledge. Tehran: Ketabdar; 2000. [Persian]

Dayani MH. Reference Principles and Services in Libraries and Information Centers. Mashad: Tehran: Informatics Library; 2006. [Persian]

Hartog M, Winstanley D. Journal or magazine article edition: Ethics and Human Resource, Management: Professional Development and Practice. Journal of Business & Professional Ethics 2007; 21(2): 3-9.

Shojayifar Z, Marzieh A, Nastiezaie N. The Relationship between Professional Ethics with Knowledge Management and Job Involvement. Bioethics Journal 2017; 7(23): 17-28. [Persian]

Khademian M. Foundations of Library and Information. Translated by Robin ER. Mashad: Rayaneie; 2004. [Persian]

Pennino CM. Managers and professional ethics. Journal of Business Ethics 2004; 41: 337-347.

Amiri AN, Hemati M, Mobini M. Professional ethics necessary for enterprises. Tehran: Ethics in Science and Technology; 2010. [Persian]

Azad A. The need for adherence to ethical principles in Information Sciences. Tehran: Informatics; 2000. [Persian]

Cadozier V. The moral profession: A study of moral development and professional ethics. Retrieved from: proquest.com; 2002.

Rezaie M, Shabani A, Siadat A, Naderi F. The application of the charter of professional ethics among public librarians Yazd Public Libraries Foundation. Qom: Research on Information Science and Public Libraries (Payam-E-Ketabkhaneh); 2013. [Persian]

Asdaghi F. Study of Professional Ethics of librarians working in Iran [Master Thesis]. Tehran: University of Shahid Beheshti; 2011. [Persian]

Shahmohammadi S. Review the implementation of the principles of professional ethics among librarians in library and information sciences universities in Tehran [Master Thesis]. Tehran: University Allame Tabatabaie; 2010. [Persian]

Derakhshani L. Professional ethics in libraries and information centers [Master Thesis]. Tehran: University Azahra; 2010. [Persian]

Zandian F, latifi M, Siamian H. Librarians point of view of the country's public universities to draft the professional ethics of library and information science. Tehran: Library and Information Science and Information Technology; 2008. [Persian]

Kendrick KD. Impact of the code of ethics on workplace behavior in Academic libraries. Information Ethics 2011; 20(1): 595-616.

Alipour N, Moradi S. Professional ethics for librarians. Tehran: National Studies on librarianship and information organization; 2015. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i25.17210

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر