اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی حسابداران بخش عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و استان کهیکیلویه و بویراحمد

  • معصومه فرزین دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • عبدالحمید هوشمند استادیار، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
کلمات کلیدی: اخلاق کار اسلامی؛ تعهد سازمانی؛ تعهد عاطفی؛ تعهد استمراری؛ تعهد هنجاری

چکیده

زمینه و هدف: اخلاق کار اسلامی عامل مهمی برای گرایش و تمایل نسبت به کار است و کار به عنوان یک فضیلت در زندگی بشر است. همچنین تعهد سازمانی شامل سه متغیر تعهد عاطفی، استمراری و هنجاری است. بنابراین هدف این پ‍ژوهش، بررسی تأثیر رابطه اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی حسابداران بخش عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد است.

مواد و روش‌ها: نمونه مورد بررسی در این پژوهش 270 نفر حسابداران بخش عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و استان کهیکیلویه و بویراحمد هستند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی: با توجه به این‌که از پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید، اطلاعات شخصی افراد حفظ گردید.

یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل، هیچ‌ كدام از فرضیه‌های پژوهش، رابطه اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی حسابداران بخش عمومی را تأیید نکرده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد كه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی حسابداران و مؤلفه‌های آن در دانشگاه علوم پزشکی استان کهکیلویه و بویراحمد رابطه ندارد. همچنین اخلاق کار اسلامی حسابداران با تعهد سازمانی و دو مؤلفه اول در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس رابطه ندارد، اما با تعهد هنجاری در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس رابطه دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بایستی سیستم مدیریتی کارآمد فراهم شود. همچنین به حسابداران بخش عمومی فعال، مستعد، متخصص، نوآور و خلاق از سوی دانشگاه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد.

مراجع

Zanjani H, Noghani M, Hesami Z. Organizational Commitment Of Ferdowsi University’ Mashhad And Social Factors Affecting On It. Social Studies J 2009; 3(3): 87-110. [Persian]

Tavasoli GH. A. Sociology of work and occupation. Tehran: Samt; 2002. [Persian]

Rahman Seresht H, Rafiee M, Koosha M. Social responsibility. Meta-organization ethics. Tadbir Journal 2009; 204: 1-4. [Persian]

Mir Tajedini MR. Ethics of government agents from the point of view of Islam. 1st ed. Tehran: Islamic Advertising Organization Publishing Center; 2005. [Persian]

Gharamaki F. Organizational Ethics. Tehran: SarAmad Publishing Center; 2009. [Persian]

Salehi M, Dadgar Z. The Relationship between Professional Ethics and Organizational Commitment from the Viewpoint of Nurses in Imam Khomeini Hospital in Sari. Iran Journal Bioethics 2016; 20(6): 33-46. [Persian]

Salahudin SH, Baharudin S, Safizal M, Osman A. The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment. Procedia Economic and Finance 2016; 35: 582-590.

Sharbatoghlie A, Mosleh M, Shokatian T. Exploring Trends in the Codes of Ethics of the Fortune 100 and Global 100 Corporationa. Journal of Management Development 2013; 7(32): 675-689.

Mir Sepasi N. Human Resource Management and Labor Relations. 12th ed. Tehran: Mir Publication; 1993. p.16-17. [Persian]

Basirat M, Imani S, Zaranezhad M, Dehghan Najmabadi A. Effect Of Entrepreneurial Orientation Mediating The Relationship Between Internal Marketing And Organizational Commitment (The Case Study: Staff Offices Aghajari Oil And Gas Exploitation Company). Productivity Management Journal 2015; 8(32): 147-169. [Persian]

Baghi NasrAbadi A. The role of professional ethics in the success of an organization. Cultural Research and Islamic Education 2014; 2(1): 69-88. [In Persian]

Rokhman W. The effect of Islamic work ethics on work out comes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies 2010; 15(1): 21-27.

Rizk RR. Back to basics: an Islamic perspective on business and work ethics. Soc Respons Journal 2008; 4(1-2): 246-254.

Babelan ZA, Gharibzadeh R, Mortezazadeh AA, Dadjou A. The role of managers’ professional ethics in organizational excellence, with the mediation of job engagement. Bioethics Journal 2017; 6(22): 59-70. [Persian]

Hasani M, Heidarizadeh Z, Ghasemzadeh Alishahi A. Islamic Ethics and evaluate the impact of organizational culture on job satisfaction and organizational commitment in Shahid Chamran University. Islamic Management 2013; 2(20): 9-32. [Persian]

Mohamed N, Abdul Karim N S, Hussein R. Linking Islamic work ethics to computer use ethics, job satisfaction and organizational commitment in Malaysia. Journal of Business Systems, Governance and Ethics 2010; 1: 13-23.

Nazli A, Ghazali M, Suhaiza I. The influence of personal attributes and organizational ethics position on accountants judgments: Malaysian scenario. Social Responsibility Journal 2013; 2(9): 281-297.

Allen N, Meyer JP. The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organizations. Journal of Occupational Psychology 1990; 1(63): 1-18.

Moshabeki A, Dustar M. The Effect of Emotional Intelligence Model of Managers on Employee Organizational Commitment with Regard to Leadership Styles. Journal of Moddares Human Sciences 2007; 11: 211-234.

Greenberg J. Baron Robert A Behavior in Organizations. New Jersy: Upper Saddle River, Prentice Hall; 2000.

Weng Q, Mcelroy JC, Morrow PC, Liu R. The relationship between career growth and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior 2010; 3(77): 391-400.

Vakola M, Nikolaou I. Attitudes towards organizational change: what is the role of employees, stress and commitment?. Journal of Employee Relation 2005; 2(27): 160-174.

Moogheli A, HasanPoor A, Hasnpoor M. Surveying of the Relationship between Employee Empowerment and Organizational Commitment in the 19 Districts of Tehran Education Organization. Governmental Management 2008; 1(2): 119-132. [Persian]

Sarmadi MR, Seif MH, Mortezaeipoor MN. The Causal Model of Islamic Work Ethic and Organizational Commitment: Mediator Role of Organizational Justice (The Studied of Case: Yasuj university of Medical Sciences). Bioethics Journal 2017; 6(22): 71-80. [Persian]

Zandi A. The Masloo Pyramid is what it is and what it is used for?. Amin Zandi Web Site Clinical Psychology; 2016. Available at: http://mantegh.me//هرم-مازلو-چیست-و-چه-کاربردی-دارد؟.

Abololayi B. Factors Affecting the Increase and Reduction of Motivation of Staff of the Organization. Faculty of University Management; 2015. Available at: http://blog.vla.ir/.

Daee A. Effects of successful management on employee performance in the General Directorate of Standardization and Industrial Research. Daee website; 2006. Available at: http:// eanjoman.blog.ir/post/.

Ansari ME, Ardakani M-SH. Islamic work ethics and organizational commitment among employees of Isfahan University of Medical Sciences. Medical Ethics and History of Medicine 2014; 6(2): 86-98.

Hasani M, Rahimi M, Sameri M. Islamic work ethic impact on organizational justice, job satisfaction and employee absenteeism power department city of Orumiyeh. Organizational Culture Management 2015; 12(4): 613-633.

Okpara JO, Wynn P. Bwork ethics, Protestantism and human capital. Journal:Economics Letters-Econ Leet 2008; 2(107): 99-101.

Hayati K, Canigo L. Islamic work ethics: The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance. International Congress onInterdisciplinary Business and Social Science 2012; 65: 272-277.

Ayazlar G, Guzel B. The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2014; 131: 319-325.

Sheldon M. Investment and involvement as mechanisms producing to the organization. Administrative Science Quarterly 1971; 16: 143-150.

Maume DJ. Gender difference in taking vacation time. Work and Occupations 2006; 2(33): 161-190.

چاپ شده
2017-11-04