دستکاری ژنتیکی و ممنوعیت ضرر در اسلام

  • مریم اسمعیلی پرزان دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
  • مصطفی رجائی‌پور دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
  • سید محسن رزمی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
کلمات کلیدی: دستکاری ژنتیکی؛ مخاطرات و ضررهای مهندسی ژنتیک؛ قاعده نفی ضرر

چکیده

زمینه و هدف: «علم بیوتکنولوژی ملکولی یا مهندسی ژنتیک» فارغ از آثار مثبت و سودمندی که در حوزه‌های مختلف دارد، همراه با خطرها و ضررهای بسیاری نیز می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تبیین نفی استناد به اصل ممنوعیت ضرر که از اصول ضروری آیین اسلام و تمامی مجموعه قوانین بشری می‌باشد، در به کارگیری از فواید و آثار مثبت این علم انجام گردیده است.

مواد و روش‌ها: در مطالعه مروری حاضر واژگان کلیدی مهندسی ژنتیک، دستکاری ژنتیکی، آثار مفید و زیان بار آن در حوزه‌های مختلف و اصل نفی ضرر در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Magiran، SID، ISC و Google Scholar جستجو و مقالات و متون مرتبط جستجو و مورد تحلیل قرار گرفت.

ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی و امانت‌داری در جستجو، تحلیل متون و استناد دهی رعایت گردید.

یافته‌ها: در مطالعه حاضر پس از مروری بر تعریف دستکاری ژنتیکی، تاریخچه و آثار آن (فواید و ضررها) و همچنین مفهوم ضرر و ادله اثباتی آن، ارتباط این تکنیک نوین و تعارض و ضررهایی که ممکن است از آن ناشی شود با اصل نفی ضرر تحلیل و بررسی شده است و در هر کدام، اصل ممنوعیت ضرر، به عنوان یک اصل قابل انعطاف تحدیدی معرفی شده است و نه به عنوان یک اصل مطلق و بدون تقیید.

نتیجه‌گیری: در جمع میان فناوری مهندسی ژنتیک و دستاوردهای نوین آن در حوزه‌های مختلف و اصل ممنوعیت ضرر در آیین اسلام به این نتیجه دست می‌یابیم که در مواردی که این علم بتواند در خدمت بشریت استفاده شود و حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها را سرکوب و پایمال ننماید، به طور مسلم از علوم کارآمد و مفید به شمار می‌رود و مغایرتی با اصل ممنوعیت ضرر نیز نخواهد داشت.

مراجع

Brown TB. Gene cloning and DNA analysis. Manchester: University Of Manchester; 2007. Vol.6 p.3-4.

Esmaeli M. Legal study of Genetic engineering with an emphasis on Gene therapy and Stem cells. [PhD Thesis], Islamic Azad University of Mashhad; 1395. p.278. [Persian]

Dunham I, Shimizu N, Roe BA. The DNA sequence of human chromosome. Nature 1999; 402: 489-495.

Inter Cyber Library [Online]. Electrocic Journal of Medical Genetics. Availabe at: http://www.medical-genetics.com/gene.

Biosafety Law Islamic Republic of Iran 1388/5/26, Article 1, Paragraph 4.

Biosafety Law Islamic Republic of Iran 1388/5/26, Article 1, Paragraph 5.

Mahdeye N. A comprehensive overview of genetic. Tehran: For Tomorrow; 1393. p.15-16. [Persian]

Brown TB. Gene cloning and DNA analysis. Manchester: University Of Manchester; 2007. Vol.6 p.2-3.

Joshi P. Genetic engineering and its applications, Translation samei A. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 1385. p.17. [Persian]

Joshi P. Genetic engineering and its applications. Translated by samei A. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 1385. p.17, 222-223, 228-229, 232-233, 235, 239. [Persian]

Mahboodi F, Saneye A. Biotechnology of yesterday scientific fields until scientific applications today. Tehran: Entesharat Moavenat Pazhoeshi Vezarate Behdasht, Darman va Amoozeshe Pezeshki; 1376. p.36. [Persian]

Dafter tableghate eslami. New problems. Qom: Boostane ketab; 1384. Vol.2 p.43-44. [Persian]

Benbrook C. Genetically Engineered crops and Pesticide use in the United States: The first Nine Years. Tachnico: Biotech Info Net; 2004. p.1-12.

Lathem JR, Wilson AK, Steinbrecher RA. The Mutational Consequences of plant transformation. J Biomed Biotech 2006; 2: 10.

Magna A. Risk assessment of genetically modified crop for nutrition and Health. Nutrition Reviews 2009; 67(1): 1-16.

Inter Cyber Library [Online]. Electrocic Journal of Medical Genetics. Availabe at: http://www.medical-genetics.com/gene.

Nielsen KM, Taylors L. Monitoring and modeling horizontal gene transfer. Nature Biotechnology 2004. 22(9): 1100-1110.

http://www.biotech.blogsky.com. 1389.

http://www.salamatonline.ir/news. 1391.

http://chmd.blogfa.com. 1394.

http://www.naturalnew.com. 1394.

Saheb Ebne Ebad E. Al-Mohit Fe l-Loghat. Beirut: Alam al-Kebab; 1414. Vol.7 p.429. [Arabic]

Johari E. Al-Sehah. Beirut: Dar al-Elm; 1410. p.719. [Arabic]

Homairi N. Sham al-Oloom va Davao Kalam al-Arab men al-Kolom. Beirut: Dar al-Fekr, 1420. Vol.7 p.3888. [Arabic]

Ghorashi A. Ghamooe Quran. Tehran: Dar al-Kotob al-Eslameye; 1412. Vol.4 p.177. [Arabic]

Ansari M. Ghaede la zarar va al-Yad va al-Sehat va al-Ghore. Qom: daftar entesharat eslami; No Date. p.426. [Arabic]

Koline M. Al-Kafi. Tehran: Dar al-Kotob al-Eslameyeh; 1407. Vol.5 p.294, 486. [Arabic]

Maghrebi N. Daaem al-Eslam. Qom: Moassesse al-Beyt; 1385. Vol.2 p.499. [Arabic]

Ehsaee E. Avali al-Laali al-Aziziye. Qom: Dar Seyed al-Shohada; 1405. Vol.1 p.220. [Arabic]

- Sadoogh Ghomi M. Man la yahzr al-Faghih. Qom: daftar entesharat eslami; 1413. Vol.4 p.334. [Arabic]

Jafarri M. Jurisprudence. No Name; No Date. p.126-124. [Persian]

Ebne Edris M. Al-Saraer al-Havi le tari al-Fatava. Qom: Daftar Entesharat Eslami; 1410. Vol.2 p.23. [Arabic]

Najafi M. Javaher al-Kalam fi Sharh Sharaye al-Eslam. Beirut: Alam al-Kebab; 1404. Vol.18 p.397. [Arabic]

Sheikh Toosi M. Al-Khelaf. Qom: Daftar Entesharat Eslami; 1407. Vol.2 p.544. [Arabic]

Khomainy R. Tahrir al-Vasele. Qom: Dar al-Elm; No Date. Vol.2 p.169. [Arabic]

Khomainy R. Tahrir al-Vasele. Qom: Dar al-Elm; No Date. Vol.1 p.58, Vol.2 p.170. [Arabic]

Bahrani U. Al-Hadaegh al-Nazera fi Ahkam al-Etrah al-Taherah. Qom: Daftar Entesharat Eslami; No Date. Vol.2 p.224. [Arabic]

Makarem Shirazi N. Al-Ghavaed al-Feghiye. Qom: entesharat Amir al-Momenin; 1411. Vol.1 p.68. [Arabic]

Bahrami Ahmadi H. Abuse of Rights. Tehran: Entesharat Ettelaat; 1366. p.172. [Persian]

The Holy Quran. Sure Gheyamat, Aye 14. [Arabic]

Koline M. Al-Kafi. Tehran: Dar al-Kotob al-Eslameyeh; 1407. Vol.2 p.219. [Arabic]

Tabatabaee Ghomi T. Al-Dalael fi Sharh Montakhab al-Masael. Qom: Mahallati; 1423. Vol.1 p.54. [Arabic]

Nazari Tavakkoli S. Organ transplants in Islamic jurisprudence. Mashhad: Astan Ghods Razavi; 1381. p.54. [Persian]

The Holy Quran. Sure Baghare, Aye 195. [Arabic]

The Holy Quran. Sure Nesa, Aye 29. [Arabic]

Tabatabaee Ghomi T. Al-Dalael fi Sharh Montakhab al-Masael. Qom: Mahallati; 1423. Vol.2 p.341. [Arabic]

Kaveyani MH. Principle of negation loss and individual and social conflicts. Pajoheshaye Feghhi 1391; 8(1): 88-89. [Persian]

Kaveyani MH. Principle of negation loss and individual and social conflicts. Pajoheshaye Feghhi 1391; 8(1): 91. [Persian]

Esmaeli M. Legal study of Genetic engineering with an emphasis on Gene therapy and Stem cells. [PhD Thesis], Mashhad: Islamic Azad University of Mashhad; 1395. p.278. [Persian]

Poor Ghahramani B. Look at the phenomenon of human cloning. Ravaghe Andishe 1383; 37: 105. [Persian]

Esmaeli M. Legal study of Genetic engineering with an emphasis on Gene therapy and Stem cells. [PhD Thesis], Mashhad: Islamic Azad University of Mashhad; 1395. p.278. [Persian]

Esmaeli M. Legal study of Genetic engineering with an emphasis on Gene therapy and Stem cells. [PhD Thesis], Mashhad: Islamic Azad University of Mashhad; 1395. p.278. [Persian]

Ansari M. Faraed al-Osool. Qom: Daftar Entesharat Eslami; No Date. Vol.2 p.132. [Arabic]

چاپ شده
2017-06-11