مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی

محمود عباسی, نبی‌اله غلامی, سحر سهیل‌مقدم

چکیده


95

در خصوص مبانی اخلاقی حق بر فراموش‌شدن سه رویکرد عمده ذکر شده است که به ترتیب عبارتند از رویکرد نتیجه‌گرا، رویکرد مبتنی بر مالکیت و رویکرد هستی‌شناسانه. رویکرد نتیجه‌گرا، مبتنی بر آثاری است که انتشار اطلاعات هر شخص و نقض حریم خصوصی او می‌تواند به همراه داشته باشد. رویکرد مبتنی بر مالکیت با مفروض‌دانستن اطلاعات هر شخص به عنوان جزئی از مایملک او، حق شخص بر عدم انتشار اطلاعات مرتبط با خود را به عنوان یکی از ملزومات مالکیت او به شمار می‌آورد. رویکرد هستی‌شناسانه نیز با تلقی ماهیت انسان به عنوان یک کل، بر این نکته تأکید می‌کند که ماهیت هر شخص متشکل از مجموعه‌ای از عوامل مادی و غیر مادی از جمله اطلاعات مربوط به اوست. از این‌ رو انتشار اطلاعات مربوط به شخص، در حقیقت تجاوز نسبت به هویت شخصی او به شمار می‌آید. در این مقاله، با بررسی هر یک از این سه رویکرد، نقاط ضعف و قوت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته شده است.موضوع


حق بر فراموش‌شدن؛ مالکیت؛ حریم خصوصی؛ اطلاعات

تمام متن:

PDF

48

مراجع


Creese S. In search of oblivion? How the ‘Right to be forgotten’ could undermine web-based corpora. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 198: 95-102.

Werro F. The Right to Inform V. The Right to be forgotten: A Transatlantic Clash. Georgetown University Research Paper 2009; 2: 285.

Murata K, Yohki O. The Right to forget/ be forgotten. 2011. Available at: https://www.researchgate.net/ publication/260021672_The_Right_to_ForgetBe_Forgotten.

Lagone, L. The Right to Be Forgotten: A Comparative Analysis. 2012. Availableat SSRN: https://ssrn.com/abstract=2229361 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.2229361.

Korenhof P. Forgetting Bits and Pieces: An Exploration of the Right to be forgotten in Online Memory Process. Tilburg Institute for Law and Technology Working Paper Series 2013; 4: 6.

Mitrou L, Maria K. EU’s Data Protection Reform and the Right to be forgotten. 5th International Conference of Information Law and Ethics; 2012. p.8.

Isom D. Google Search and the "Right to Be Forgotten", a thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Library and Information Science. Los Angeles: University of California; 2015. p.2.

Flaherty DH. Protecting Privacy in Surveillance Societies: The Federal Republic of Germany, Sweden, France, Canada, and the United States. Chapel Hill: University of North Carolina Press; 1989.

Najafiabranabadi AH, Hashembeyki H. Lexicon of Criminology. 3rd ed. Tehran: Ganjedanesh publication; 2015. p.182. [Persian]

Viola de Azevedo Cunha M, Itagiba G. Between privacy, freedom of information and freedom of expression: Is there a right to bevforgotten in Brazil? Computer Law & Security Review 2016; 4(32): 1-8.

Rosenne S. The Perplexities of Modern International Law. Nijhoff: General Course of Public International Law; 2003. p.349.

Floridi L. The Ethics of Information. Oxford: Oxford University Press; 2013.

Hajavi A, Khoshkam M, Hatami M. A Comparative Study on regarding Rate of the Privacy Principles in legal Issues by WHO Manual at Teaching Hospitals of Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Sciences Universities. Health Administration 2008; 11(33): 7-16. [Persian]

Cushman R, Froomkin AM, Cava A, Abril P, Goodman KW. Ethical, legal and social issues for personal health records and applications. Journal of Biomedical Informatics 2010; 43(5): 51-55.

Sadoughi F, Khoshgam M, Behnam S. Acomparative investigation of the access levels and confidentiality of medical documents in Iran and selected countries. Journal of Health Administration 2007; 10(28): 49-56. [Persian]

Eslami R, Feizi F. The Right to Be Forgotten and the Challenges Ahead. The Judiciary Law Journal 206; 94(80): 13-47. [Persian]

Westin A. Privacy and Freedom. New York: Bodley Head; 1967. p.7.

Noruzi RA, Kashani M. Allameh Tabatabaee's View on Ontology and its educational results. Hekmat va Falsafeh 2010; 6(2): 119-138. [Persian]

Abbasi M, Shamsi Gooshki E. Ethical Considerations in Human Genetics Research. Med Ethics J 2010; 4(11): 11-37. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/.v7i23.16374

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر