بررسی وضعیت رعایت اخلاق پژوهشی اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی شمال‌غرب کشور

الهه پیرعلائی, محبوب شیخعلی زاده

چکیده


0

زمینه و هدف: در راستای بررسی صحت و سلامتی پژوهش‌های حوزه ورزشی داخل کشور و به ویژه اساتید تربیت بدنی منطقه شمال‌غرب کشور، پژوهش حاضر در جهت بررسی وضعیت رعایت اخلاق پژوهشی اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی شمال‌غرب کشور انجام شد.

مواد و روش‌ها: 41 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی شمال‌غرب کشور به طور داوطلبانه پرسشنامه اصلاح‌شده اخلاق پژوهشی شیخعلی‌زاده (1391 ش.) را تکمیل نمودند. از آزمون‌های تی تک‌نمونه، تی مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که اساتید تربیت بدنی اخلاق پژوهشی را در حد متوسط به بالا رعایت می‌کنند (002/=sig ؛ 3/268=t). همچنین اساتید تربیت بدنی مؤلفه‌های ویژگی‌های فردی، همکاران و حامیان پژوهش، محققان دیگر، آزمودنی‌های پژوهش و جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را در حد متوسط به بالا و مؤلفه انتشار نتایج را در حد متوسط و مؤلفه‌های موضوع پژوهش و توجه به نیازهای جامعه را در حد زیر متوسط رعایت می‌کنند.

نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که اساتید تربیت بدنی پژوهش حاضر، در پژوهش‌های حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی به اخلاق پژوهشی توجه نموده و چارچوب‌های آن را در حد متوسط به بالا رعایت می‌نمایند.

 

*این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجراشده به شماره قرارداد 3-27/3570/ص مورخ 1393/7/30 از محل اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه تبریز می‌باشد.


کلید واژه‌ها


رعایت اخلاق پژوهشی؛ اعضای هیأت‌علمی؛ دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Agoritsas T, Perneger TV. Patient-reported Conformity of Informed Consent Procedures and Participation in Clinical Research. QJM 2010; 104(2): 151-159.

Artino RA, Brown JS. Ethic in educational research: a cooperative analysis of graduate student and faculty beliefs. College Student Journal 2009; 43(2): 599-616. [English]

Azkiya M, Darban Astaneh AR. Applied research methods. Tehran: Keyhan Publication; 2003. [Persian]

Bagheri A. Ethical issues in collaborative international medical research. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2005; 4(4): 59-70. [Persian]

Bahmanabadi S, Javidi Kalate Ja’farabadi T, Sha’bani Varaki B. The Degree of Observation of Ethical Standards in Research: A Case Study of PhD Theses of Faculty of Humanities of Ferdowsi University Mashad. Strategy for Culture 2014; 7(25): 129-152. [Persian]

Bahreini N. Ethics in Research as a Discipline: A Study of the Dimensions and Epistemic Identity of Ethics in Research. Strategy for Culture 2010; 2(7-8): 39-57. [Persian]

Center of planning and Research Policy. Charter and the principles of research ethics. Tehran: Research and Technology Vice President, Ministry of Science, Research and Technology; 2012. [Persian]

Edwards R, Mauthner M. Ethic in qualitative research. London: Sage Publication LTD; 2002. [English]

Eshrat Zamani B, Azimi SA, Soleymani N. Differences in students’ viewpoints about effective factors on plagiarism according to their gender and academic disciplines. Quarterly Ethics in Science & Technology 2012; 7(3): 1-12. [Persian]

Fealy S, Bighlari N, Pezeshki Rad G. Agricultural Students’ Attitude and Behavior on Plagiarism in Tarbiat Modares University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 2012; 18(3): 133-151. [Persian]

Ghaderi M, Salimi M, Boland Hematan K. Awareness & Consideration Faculty Members and Post-Graduate Students to Ethical Standards in Research. The Journal of Ethics in Science and Technology 2016; 10(4): 85-97. [Persian]

Ghanee Rad MA. The status of the scientific community in fields of social sciences. Journal of Social Sciences Letter 2006; 27(27): 27-55. [Persian]

Ghodousi A, Esfahanian V, Razavi SM, Ghaedifar A, Zamani Pozveh E. Observance of national ethics codes of medical research in undergraduate doctoral dissertations in the Faculty of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch in 2004-2009. Journal of Isfahan Dental School 2012; 7(5): 737-744. [Persian]

Callaway E. Publisher pulls 58 articles by Iranian scientists over authorship manipulation. Nature International Weekly Journal of Science 2016; 10. Available at: http://www.nature.com/news/publisher-pulls-58-articles-by-iranian-scientists-over-authorship-manipulation-1.20916. [English]

International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations). 2013. Available at: http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf. [English]

Khanifar H, Bordbar H, Foroghi Gomi F. Explain Cultural and Ethical components in research. Marifat Akhlaqi 2011; 2(2): 85-104. [Persian]

Lashkarbolouki M. A framework for codification of values and ethical codes of scientific and technological researches. Ethics in Science & Technology 2008; 3(1-2): 105-114. [Persian]

Macfarlane B, Soitoh Y. Research ethic in Japanese higher education: faculty attitudes and cultural mediation. Journal of Academic Ethics 2008; 6(3): 181-195. [English]

Mobasher M, Mahdavinia J, Zendehdel K. A review of modifications to the Declaration of Helsinki and differences between the 2004 and 2008 versions. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2012; 5(0): 40-50. [Persian]

Nowkarizi M, Amiri O, Kiani MR. Analysis of the structural quality of articles published in Iranian scientific medical journals based on the Standard of International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Journal of Birjand University of Medical Sciences 2014; 21(1): 111-122. [Persian]

Sheikh A. Publication ethics and the research assessment exercise: reflections on the troubled question of authorship. Journal of Medical Ethics 2000; 26(6): 422-426. [English]

Sheikhalizadeh M, Piralaiy E, Fard AM. A study of status of the research ethics compliance among physical education academic members of Islamic Azad University in reigns 2 & 13. European Journal of Experimental Biology 2013; 3(1): 568-571. [English]

Sheikhalizadeh M. A study on status of research ethics compliance among physical education academic members of Islamic Azad University in reigns 2 & 13. Research Report. Ahar: Islamic Azad University, Ahar Branch; 2013. [Persian]

Social Research Association. Ethical guidelines, Introduction to ethical guidelines; 2003. [English]

Vallance JR. Formation in research ethics: developing a teaching approach for the social sciences, Formation in Research Ethics, AARE Conference. Melbourne: the University of Melbourne; 2004. [English]

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. The Journal of the American Medical Association 2013; 310(2): 2191-2194. [English]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i24.16304

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر