بررسی میزان مهارت‌های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارت‌های اخلاقی

  • لیلا افشار دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، عضو هیأت‌علمی گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
  • گیتا رضوانی استادیار، دکترای تخصصی آسیب‌شناسی و پاتولوژی، عضو هیأت‌علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • محمد حسین‌زاده دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • زهرا سماواتیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
کلمات کلیدی: حساسیت اخلاقی؛ استدلال اخلاقی؛ یکپارچگی اخلاقی؛ شایستگی اخلاقی؛ دانشجویان دندانپزشکی

چکیده

محیط و فضای حاکم بر یادگیری نقش مهمی در فرآیند و کیفیت آموزش دارد، اخلاق پزشکی نظامی ساختارمند در راستای ارائه راه‌کارهای مناسب برای حل مشکلات اخلاقی در زمینه علوم پزشکی است که رشته دندانپزشکی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم پزشکی از این امر مستثنی نیست. تعهد افراد به اخلاق حرفه‌ای و تصمیم‌گیری بر اساس چارچوب اخلاقی که سلامت بیمار را در اولویت قرار می‌دهد، از جمله مسؤولیت‌های یک فرد حرفه‌ای است که با توجه به شواهد هنوز مشکلات زیادی در آن به چشم می‌خورد.

پژوهش حاضر به بررسی میزان مهارت‌های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار پرسشنامه «Moral skill In ventory» در سال تحصیلی 94-93 می‌پردازد. روش پژوهش بررسی مقطعی تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ورودی سال‌های 88 تا 92 دانشکده دندانپزشکی شاهد می‌باشند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های بسته پاسخ ساختارمند استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 20 استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درک کلی دانشجویان از مجموع چهار حیطه اخلاقی (حساسیت، استدلال، یکپارچگی و شجاعت اخلاقی) نسبت به سطح ایده‌آل آن بسیار پایین‌تر می‌باشد و در این بین حساسیت اخلاقی نسبت به سایر حیطه‌ها وضعیت بهتری را نشان داده است.

بیوگرافی نویسنده

لیلا افشار, دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، عضو هیأت‌علمی گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مراجع

Gharamaleki F. Methodology of responsibility in the organization. Thought Field 2004; 49-50: 225-236. [Persian]

Alavi Fazel K. Medical ethics and personality. In: Center of medical studies, editor. Qualities of a physician, 7th ed. Tehran: Soroush Press; 1994. p.101-105. [Persian]

Rest J, Thoma SJ, Darcia N, Bebeau MJ. Alchemy and Beyond: Indexing the Defining Issues Test. Journal of Educational Psychology 1997; 89(3): 498-507.

Bebeau MJ. Infiuencing the moral dimensions of dental practice. In: Rest J, Narvaez D, Bebeau MJ, Thoma SJ. Postconcoventional moral thinking: a neo-kohlbergian approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 1999. p.121-146.

Bebeau MJ. Enhancing professionalism using ethics education as part of a dental licensure boaeds disciplinary action: part 2. Evidence of the process. JAM CollDent 2009; 76(3): 32-45.

Rest JR, Narvaez D. Moral development in the professions. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum; 1994.

Sharp HM, Kuthy RA. What do dental students learn in an ethics course? An analysis of student-reported learning out comes. J Dent Educ 2008; 72(12): 1450-1457.

Chambers DW. Developing a Self-Scoring Comprehensive Instrument to Measure Rest's Four-Component Model of Moral Behavior: The Moral Skills Inventory. J Dent Educ 2011; 75(1): 23-35.

Bebeau MJ, Born DO, Ozar DT. The development of a professional role orientation inventory. Gam Coll Dent 1993; 60(2): 27-33.

Bebeau MJ, Monson VE. Guided by theory, grounded in evidence: away forward for professional ethics education. In: Nucci L, Narvaez D. Handbook on moral and character education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum; 2008. p.557-582.

چاپ شده
2017-11-04