ایمنی و مسائل اخلاق زیستی در نانوبیوتکنولوژی

  • مهدی رضائی دانشجوی دکتری تخصصی زیست‌فناوری پزشکی، گروه زیست‌فناوری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
  • خدیجه جامی‌الاحمدی استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوری‌های نوین دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
کلمات کلیدی: اخلاق زیستی؛ ایمنی زیستی؛ نانوبیوتکنولوژی

چکیده

زمینه و هدف: نانوبیوتکنولوژی حوزه‌ای است با رشد سریع و زمینه‌های متنوع که توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف نموده است. تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه در حال انجام است، اما مسأله نگران‌کننده در این باره عدم توجه و رشد کافی مباحث اخلاقی و ایمنی زیستی در این حوزه است. این مطالعه با هدف شناخت جنبه‌های اخلاقی و ایمنی زیستی نانوبیوتکنولوژی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری برای بازیابی متون مرتبط، جستجوی اینترنتی هدفمند با استفاده از واژگان کلیدی اصلی «Nanobiotechnology» AND «Biosafety» OR «Bioethics» در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی انجام شد.

یافته‌ها: علی‌رغم روند رو به رشد مطالعات اخلاقی و ایمنی زیستی نانوبیوتکنولوژی، هنوز اختلاف چشمگیری نسبت به این دست مطالعات در جوامع بین‌المللی مشهود است. اخیراً با تشکیل انواع سازمان‌ها، کمیته‌ها، کارگروه‌های مختلف گام‌های مفیدی در این راه برداشته شده است. همچنین دستورالعمل‌ها، استانداردها، پروتکل‌های اجرایی استاندارد و راهنماهایی از این قبیل تدوین و در دسترس عموم قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این زمینه، به‌روزرسانی و تبادل اطلاعات دایمی با جوامع بین‌المللی است که کمک به سزایی در به حداقل‌رساندن خطرات احتمالی نانوبیوتکنولوژی می‌کند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده عدم وجود کنترل و نظارت کافی بر مطالعات نانوبیوتکنولوژی است. با توجه به پیشرفت نانوبیوتکنولوژی در ایران و وجود حوزه فعالیت گسترده این علم، توجه خاص به مسائل اخلاقی و ایمنی زیستی از یکسو و بررسی جنبه‌های مختلف و آینده محتمل تحقیقات از سوی دیگر در این زمینه امری ضروری است.

مراجع

Oberdörster G, Oberdörster E, Oberdörster J. Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles. Environmental Health Perspectives 2005; 113(7): 823-839.

Karluss T, Pilar A, Hajime K, Jeff M, Junko N, Nora S. Research Strategies for Safety Evaluation of Nanomaterials, Part VIII: International Efforts to Develop Risk-Based Safety Evaluations for Nanomaterials. Toxicological Sciences 2006; 92(1): 23-32.

Tratnyek PG, Johnson RL. Nanotechnologies for environmental cleanup. Nano Today 2006; 1(2): 44-48.

Ebbesen M, Jensen TG. Nanomedicine: techniques, potentials, and ethical implications. BioMed Research International 2006; 2006(5): 51516.

Hosseinkhani P, Zand AM, Imani S, Rezayi M, Rezaei Zarchi S. Determining the antibacterial effect of ZnO nanoparticle against the pathogenic bacterium, Shigella dysenteriae (type 1). International Journal of Nano Dimension 2011; 1(4): 279-285.

Farsam H, Shafiei A. Ethics of nanotechnology in medical and pharmaceutical sciences. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2013; 5(9): 69-70. [Persian]

Krishna Prabhala B, Dharmendra J. Ethical issues in nanomedicine. The Holistic Approach to Environment 2012; 2(4): 171-175.

Chenel V, Boissy P, Cloarec J-P, Patenaude J. Analyses of Acceptability Judgments Made Toward the Use of Nanocarrier-Based Targeted Drug Delivery: Interviews with Researchers and Research Trainees in the Field of New Technologies. Nanoethics 2015; 9(3): 199-215.

Jamialahmadi K, Ebrahimi M, Soluti SS, Akhlaghi S, Karimi Moonaghi H. Medical faculty researchers’ attitudes on the ethical issues related to biological DNA materials usage. Kish Island: Asian Nano Forum Conference (ANFC 2015). Poster presentation; 2015.

Bawa R, Johnson S. Emerging issues in nanomedicine and ethics. Edited by Allhoff F, Lin P. Nanotechnology & Society: Springer; 2009. p.207-223.

Kumar Teli M, Mutalik S, Rajanikant G. Nanotechnology and nanomedicine: going small means aiming big. Current Pharmaceutical Design 2010; 16(16): 1882-1892.

Freitas RA. Nanotechnology, nanomedicine and nanosurgery. International Journal of Surgery 2005; 3(4): 243-246.

Potter VR. Bioethics, the science of survival. Perspectives in Biology and Medicine 1970; 14(1): 127-153.

Faunce T. Nanotechnology in global medicine and human biosecurity: private interests, policy dilemmas, and the calibration of public health law. The Journal of law, medicine & ethics : a journal of the American Society of Law, Medicine & Ethics 2007; 35(4): 629-642, 512.

Mnyusiwalla A, Daar AS, Singer PA. Mind the gap: science and ethics in nanotechnology. Nanotechnology 2003; 14(3): R9.

Davies JC. Managing the effects of nanotechnology: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Project on Emerging Nanotechnologies, Washington DC, USA; 2006.

http://www.nano.ir/en/images/newsimage/file/the_ future-strategy.pdf.

Zahedi F, Larijani B. National bioethical legislation and guidelines for biomedical research in the Islamic Republic of Iran. Bulletin of the World Health Organization 2008; 86(8): 630-634.

Introduction of Institute of Standards & Industrial Research of Iran (ISIRI/TC229) Technical Commitee. Iran Nanotechnology Initiative Council. Avaliable at: http://nano.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1& id= 472&section_id=13.

Specialized Working Groups of ISIRI/TC229 with ISO/TC229 as an observer. Iran Nanotechnology Standardization Commitee. Avaliable at: http://nanostandard.ir/index.php?actn=static_page& lang=1&id=75.

Organization INS. Nanotechnology-Detection Leaks in Reverse Osmosis and Nanofiltration Devices-Test Methods. 1st ed. Iran: ISIRI; 2015. 19852.

History of Iran Nano Safty Network (INSN) and Four Related Specialized Working Groups. Avaliable at: http://nanosafety.ir/index.php?actn=static_page& lang=1&id=612.

Nanotechnology Risk Governance–Project Overview. Avaliable at: https://www.irgc.org/issues/ nanotechnology/nanotechnology-risk-governance.

NIOSH U. Approaches to Safe Nanotechnology: An Information Exchange with NIOSH. USA: NIOSH; 2006.

Commission recommendation on A code of conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research. European Commission. Avaliable at: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/nanocode-apr09_en. pdf.

Global Bioethics: The Impact of the UNESCO International Bioethics Committee. In: Salamanca-Buentello F, Daar AS. Dust of Wonder, Dust of Doom: A Landscape of Nanotechnology, Nanoethics, and Sustainable Development. Springer International Publishing: Switzerland; 2016. p.101-123.

Lawrence DJ. The four principles of biomedical ethics: A foundation for current bioethical debate. Journal of Chiropractic Humanities 2007; 14: 34-40.

Gupta N, Fischer A, Frewer L. Ethics, Risk and Benefits Associated with Different Applications of Nanotechnology: a Comparison of Expert and Consumer Perceptions of Drivers of Societal Acceptance. Nanoethics 2015; 9(2): 93-108.

Renwick L, Donaldson K, Clouter A. Impairment of alveolar macrophage phagocytosis by ultrafine particles. Toxicology and Applied Pharmacology 2001; 172(2): 119-127.

Bhogal N, Combes R. TGN1412: time to change the paradigm for the testing of new pharmaceuticals. Alternatives to laboratory animals: ATLA 2006; 34(2): 225-239.

Borm PJ. Particle toxicology: from coal mining to nanotechnology. Inhalation Toxicology 2002; 14(3): 311-324.

Litton P. Nanoethic?: What's New? Hastings Center Report 2007; 37(1): 22-25.

Resnik DB, Tinkle SS. Ethical issues in clinical trials involving nanomedicine. Contemporary Clinical Trials 2007; 28(4): 433-441.

Grunwald A. Nanotechnology - A new field of ethical inquiry? Science and Engineering Ethics 2005; 11(2): 187-201.

Corley EA, Kim Y, Scheufele DA. Scientists’ ethical obligations and social responsibility for nanotechnology research. Science and Engineering Ethics 2016; 22(1): 111-132.

Rasmussen AJ, Ebbesen M. Why should nanoscience students be taught to be ethically competent? Science and Engineering Ethics 2014; 20(4): 1065-1077.

Jamialahmadi K, Ebrahimi M, Soluti SS, Akhlaghi S, Karimi Moonaghi H. A survey on attitude of postgraduate students toward the importance of bioethics education in basic sciences departments of faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences. Yazd: 15th National Congress of Medical Education. Poster presentation; 2014.

Kahlor LA, Dudo A, Liang MC, Lazard AJ, AbiGhannam N. Ethics Information Seeking and Sharing Among Scientists: The Case of Nanotechnology. Science Communication 2016; 38(1): 74-98.

Van de Poel I, Robaey Z. Safe-by-Design: from Safety to Responsibility. Nanoethics 2017; 11(3): 297-306.

Jacobs JF, Van de Poel I, Osseweijer P. Sunscreens with Titanium Dioxide (TiO(2)) Nano-Particles: A Societal Experiment. Nanoethics 2010; 4(2): 103-113.

چاپ شده
2018-03-04