رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی

زینب شجاعی‌فر, افسانه مرزیه, ناصر ناستی‌زایی

چکیده


82

زمینه و هدف: از الزامات حیاتی برای سازمان‌های امروزی مدیریت دانش و درگیری شغلی است كه این مهم می‌تواند در پرتوی اخلاق حرفه توسعه یابد. با درك این مسأله پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه دبیران زن زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود (175 نفر). به شیوه نمونه‌گیری تصادفی تعداد 120 دبیر زن از طریق سه پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای (گریگوری، 1990 م.)، مدیریت دانش (بهات، 2001 م.) و درگیری شغلی (لاداهل و کنجر، 1965 م.) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه با کمک نرم‌افزار SPSS 21 استفاده شد.

یافته‌ها: مقدار ضرایب همبستگی اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن: دلبستگی و علاقه به كار، پشتكار و جدیت در كار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و مشاركت در كار با مدیریت دانش به ترتیب برابر با 0/346، 0/395، 0/234، 0/219 و 0/216 بود (0/01>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که اخلاق حرفه‌ای 18/2 درصد از واریانس مدیریت دانش را تببین می‌کند که از بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای فقط مؤلفه دلبستگی و علاقه به کار با مقدار (0/51) β از توان پیش‌بینی مدیریت دانش برخوردار بوده است (0/01>p). دیگر یافته نشان داد که مقدار ضرایب همبستگی اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن: دلبستگی و علاقه به كار، پشتكار و جدیت در كار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و مشاركت در كار با درگیری شغلی به ترتیب برابر با 0/497، 0/519، 0/412، 0/292 و 0/31 بود (0/01>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که اخلاق حرفه‌ای 3/29 درصد از واریانس درگیری شغلی را تببین می‌کند که از بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای فقط مؤلفه دلبستگی به کار با مقدار β (0/486) از توان پیش‌بینی درگیری شغلی برخوردار بوده است (0/01>p).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها به مدیران مدارس توصیه می‌شود تلاش‌های خود را جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه و تشویق و ترغیب معلمان به انجام فعالیت‌های کاری معطوف نمایند تا از این طریق بتوان به ارتقای مدیریت دانش و درگیری شغلی معلمان امیدوار بود.


موضوع


اخلاق حرفه‌ای؛ مدیریت دانش؛ درگیری شغلی؛ دبیران

تمام متن:

PDF

149

مراجع


Rahimniya F, Nikkhah Farkhani Z. The impact of organizational ethical climate on identity and intention to leave among Sellers. Ethics in Science and Technology 2011; 6(4): 1-11. [Persian]

Maarefi F, Ashk Torab T, Abaszadeh A, Alavi Majd M, Eslami Akbar R. Compliance of nursing codes of professional ethics in domain of clinical services in Patients Perspective. J Educ Ethics Nurs 2014; 3(1): 27-33. [Persian]

Gharamaleki AF, Derakhshani L, Rezayi Sharifabadi S. Professional Ethics in library and information science. Tehran: SAMT; 2012. [Persian]

Feghi Farahmand N, Zanjani S. The examination of relationship between employee’s conceptions from dimensions of work ethic with job satisfaction and job stress (case study: technical training organization of Tabriz). Sociological Studies 2013; 5(18): 103-118. [Persian]

Beykzad J, Sadegi M, Kazemi R. Professional ethics unavoidable necessity for modern organizations. Age Management 2010; 4(16-17): 58-63. [Persian]

Helaliyan Motlagh F, Hassanzadeh M. The role of knowledge management and organizational creativity in human resources productivity (Case Study: shouthern Pars Gas complexes). Knowledge Studies 2015; 1(4): 51-66. [Persian]

Filemon A, Uriarte JR. Introduction to knowledge management. National academy of science and technology. Japan: published by ASEAN foundation; 2008.

Mprrison A, Elizabeth W, Frances J. Organizational silence: A barrier to change and development in a Pluralistic World. Academy of Management Review 2000; 25(4): 14-23.

Momenpur N, Hasani M, GHasemzadeh A. The Role of Ethical Climate in Staffs’ Job Involvement Dimensions. Journal of Bioethics 2015; 5(17): 65-90. [Persian]

Schaufeli WB, Baker AB, Salanova M. The measurement of work engagement with a brief questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement 2006; 66(4): 701-716.

Elankumaran S. Personality, organizational climate and job involvement: An empirical study. Journal of Human Values 2004; 10(2): 117-130.

Winter R, Sarros J. The academic work environment in Australian universities: A motivating place to work? Higher Education Research & Development 2002; 21(3): 241-243.

Mirhashemi M, Pasha Sharifi H, Sabeti SH. Relationship between emotional intelligence and job involvement. Journal of Thought and Behavior 2008; 3(9): 17-26. [Persian]

Hafer JC, Martin TN. Job Involvement or Affective Commitment: An ensitivity Analysis Study of Apathetic Employee Mobility. Institute of Behavior and Applied Management; 2006.

Martensson M. A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Knowledge Management 2000, 4(3): 204-216.

Shirazi A, Ahmadi M. Surveying the Relationship of Ethical Organization Climate to Organizational Trust and Organizational commitment of High School Teachers in Esfahan. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration 2013; 5(20): 41-64. [Persian]

Feyzabadi Z, Mirhashemi M. Predicting Job Involvement of Banks Employees Based on Personality Characteristics. Knowledge and Research in Applied Psychology 2012; 12(4): 51-60. [Persian]

Musavi F, Vashni A, Saiedipur Z. Evaluation of managers’standards of professional ethics observance and its relation to work engagement of teachers. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration 2016; 10(2): 97-122. [Persian]

Ghaa'edi Y, Amiri M, Dibaa Vaajaar M. Theoretical Basis for Professional Code of Conduct for Teachers. Quarterly Journal of Education 2013; 29(1): 159-182. [Persian]

Hagiri A. The relationship between moralism managers with organizational commitment and job involvement among staff education of Semnan. MA thesis, Garmsar: Islamic Azad University; 2009. [Persian]

Atariyan S. The relationship between ethics organization and job satisfaction among managers of bank branches in the Qom city. MA thesis, Tehran: Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University in Tehran; 2007. [Persian]

Land F, Amjad U, Nolas S. Accountability and Ethics in Knowledge Management. International Journal of Knowledge Management 2009; 3(1): 1-9.

Karimi J, Salageghe S, Kalkali M. The Relationship between Knowledge Management and Ethical Behavior of Staff at the General Directorate of Roads and Urban Development in Iranshahr City. Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal 2015; 36(4): 1692-1696.

Salavati A, Rahmani M, Rozman V. The relationship between professional ethics and knowledge management. Ethics in Science and Technology 2013; 8(4): 1-10. [Persian]

Jabbary N, Mohammadi HR, Kazemi Malekmahmoudi SH. The Study of the Relationship between Knowledge Management and Professional Ethics in Organizations. Int J Rev Life Sci 2015; 5(4): 1010-1013.

Mirkamli SM. Ethics and Social Responsibility in Education Management. Journal of Psychology 2003; 33(1): 201-221. [Persian]

Glenn D. 71 Presidents Pledge to Improve Their Colleges’ Teaching and Learning, Chronicle of Higher Education; 2010. Available at: http://chronicle.com/ article/71-Presidents-Pledge-to/125285/.

Ardalan MR, Azizi A. The status of professional ethics secondary schools in Hamadan. Gorgan: Third Conference of modern management science; 2014. [Persian]

Khoshzaban SH. The study of Professional ethics of high school teachers from viewpoints of female high school administrators and teachers in Borujerd city. MA thesis, Tehran: Islamic Azad University; 2013. [Persian]

Neyaz Azari K, Barimani A, Haji Golikhani BS. Investigate the role knowledge management on the creativity of teachers in high schools. Researcher 2011; 8(21): 79-87. [Persian]

Bakht M, Bazrafshan Moghaddam M, Hosyngholizadeh R. On the Relationship between Knowledge Transfer and Performance of the Departments of Second Grade of Secondary School. Journal of Educational Studies and School 2012; 2(6): 99-114. [Persian]

Ganji H, Mirhashemi M, Magsudi Z. The Relationship between Acheivement Need (and its Components) and Social Factors with Job Involvement of Women Teachers. Journal of Modern Industrial/ Organizational Psychology 2013; 3(15): 33-47. [Persian]

Ganbari S, Azizi F. Job involvement situation of public high school teachers in Kermanshah province in the academic years 2013-2014. Gorgan: Third Conference of modern management science, Golestan Province; 2014. [Persian]

Chua A. The influence of social interaction on knowledge creation. Journal of Intellectual Capital 2002; 3(4): 375-392.

Hutchings K, Michailova S. Facilitating knowledge sharing in Russian and Chinese subsidiaries: the role of personal networks and group membership. Journal of Knowledge Management 2004; 8(2): 84-94.

Huysman M, Wit D. Practices of managing knowledge sharing: towards a second wave of knowledge management. Knowledge and Process Management 2004; 11(2): 81-92.

Inkpen AC, Tsang EWK. Social capital, networks, and knowledge transfer. Academy of Management Review 2005; 30(1): 146-165.

Lang JC. Social context and social capital as enablers of knowledge integration. Journal of Knowledge Management 2004; 8(3): 89-105.

Mirzayi F, Darayi E, Nafisi SH. The role of Islamic University in development of knowledge management. Islamic University 2009; 13(1): 114-132. [Persian]

Gholizadeh H, Shabani B. Knowledge conversion process and organizational culture in Ferdowsi University of Mashhad. Studies in Education and Psychology 2005; 6(1): 5-27. [Persian]

Damoori D, Mansuri H, Taheri Demneh M. The relationship between knowledge management with social capital among Islamic University. The knowledge Studies in the Islamic Universty 2009; 13(41): 45-64. [Persian]

Entesar Fomani GH. The relationship between job motivation, job involvement and organizational commitment with and productivity of administrators in the Education of Zanjan. Productivity Management 2015; 8(32): 171-190. [Persian]

Saks AM, Mud Rack PE, Ash Forth BE. The Relationship between the work ethic, Job attitudes, ingenuous to twit, and turnover for temporary Service employees. Canadian Journal of Administrative Sciences 1996; 13(3): 226-236.

Yousef DA. Organizational Commitment and Job Satisfaction as Predictors attitudes toward organizational change in a non-western Setting. Personnel Review 2000; 5(29): 56-70.

Schwepker JrCH. Ethical climate's relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the salesforce. J Bus Res 2001; 54(1): 39-52.

Okpara JO, Wynn P. The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria: Implications for management development. Journal of Management Development 2008; 27(9): 935-950.

Ansari ME, Ardakani MS. Islamic work ethics and organizational commitment among employees of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2013; 6(2): 86-98. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/.v7i23.15400

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر