بررسی تأثیر برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه بر میزان کیفیت زندگی سالمندان کهریزک: یک مطالعه مورد ـ شاهدی

ملیحه شیانی, حنان زارع

چکیده


269

مقدمه: افزایش پیشرونده جمعیت سالمند در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته موجب معطوف شدن توجه به مسایل این گروه سنی شده است. از جمله روش‌هایی که در دهه‌های اخیر برای مقابله با مشکلات سالمندان و دیگر گروه‌های خاص به‌کار گرفته شده، برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه است. اجرای چنین برنامه‌هایی در کشورهای مختلف از جمله ایران مراحل اولیه رشد خود را می‌گذراند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر این برنامه‌ها در میان سالمندان کهریزک و تأثیر آن بر کیفیت زندگی آنان است.

روش: روش این مطالعه مورد ـ شاهدی است بوده است. در این مطالعه 100 نفر از سالمندان 60 سال به بالای آسایشگاه کهریزک (شعبه کرج) به روش نمونه‌گیری کاملاً تصادفی انتخاب شدند. این افراد در دوگروه 50 نفری آزمون و شاهد قرار گرفتند. ویژگی اصلی تفکیک دو گروه، شرکت یا عدم شرکت در برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده تفاوت میان دو گروه آزمون و شاهد است به‌طوری‌که سالمندانی که در برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه شرکت داشته و خدمات معناداری را دریافت کرده‌اند از میزان کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بوده‌اند.

نتیجه‌گیری: با وجودی که مدت زیادی از اجرای برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه در کهریزک نمی‌گذرد، اما همان طور که در نظریه‌ها و مدل‌های نظری مشخص شده بود افراد شرکت‌کننده در این برنامه‌ها با بازگشت به اجتماع و انجام فعالیت‌های مختلف هویت فردی و اجتماعی خویش را باز یافته و توانسته‌اند در مقایسه با دیگر سالمندان از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار شوند.


موضوع


برنامه‌ریزی؛ توانبخشی مبتنی بر جامعه؛ سالمندان؛ کیفیت زندگی؛ کهریزک

تمام متن:

PDF

327

مراجع


گنجی، حمزه. (1379). مبانی روان شناسی عمومی، تهران، نشر روان.

علیخانی، ویدا. (1381). پیری از دیدگاه‌های مختلف، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

بابائی، نعمت اله. (1389). بررسی توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور در محله‌های حاشیه‌نشین، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

دبوار، سیمون. (1972). کهنسالی، ترجمه محمد علی طوسی، تهران، شباویز، جلد اول.

نوروزی، کیان. (1385). طراحی و ارزشیابی مدل مراقبت جامعه نگر برای سالمندان، پایان‌نامه دکترا، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.

میجلی، جیمز. (1378). رفاه اجتماعی در جهان، ترجمه محمد جغتایی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

زاهدی اصل، محمد. (1381). مبانی رفاه اجتماعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

Reder, H., Hedrick, S., Guihan, M., Miller, S. (2009). Barries to home and community based service referrals: The physicians’ role gentology and geriatrics education 30 (1): 21-33.

White, Leroy. (2002). Connetion matters: Exploring the implications of social capital and social networks for social policy, London: faculty of health, south bank university.

Tokkes- gil, Fernando M. (2001). Factors Affective of ulitization of health services and home and community-based care programs by older Taiwanes in the USA, university of California, Los Angeles.

Evelin, Barrayo A., Salmon, Jennifer R., Dunlop, Burton D. (2004). Who is being served? Program eligibity and home- and community- based services use, USA. The journal of Applied: 120-124.

Krout, John A. (1994). Providing community- based services to the rural elderly, London, sage.

Dinner. Edward. (1984). Subject well-being, university of IIIionois at champaign – urbana 5, 534-575.

Dinner. Edward (2005). Guidelines for national indicators of subject well-being and ill-being, university of IIIionois 1-7.

Williamr, R., Hazard, MD. (2009(. Geriatric medicine and gerontology, Seattle, Washington.

ying ying, Meng. , Schwab, Timothy C., kwan- Mon, Lenug. (2003). Home and community-based alternative to nersing homes, Journal of Aging and Health, 353-370

Ronald, Anderson M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care, Does it matter, university of Colifornia at Los Angles, Journal of Health and Social Behavioral 36, 1-10.

Chen, Ya-Mei., Thompson, Elaine Adams. (2010). Understanding factors success of home- and community- based services in keeping older adults in community settings, University of Washington.
DOI: https://doi.org/10.22037/.v2i5.14027

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر