منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد)

محمد عربشاهی, علیرضا آزاد, محمود حق‌بجانب

چکیده


311

هدف عمده پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اخلاق پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق و تأثیر آن بر کاهش تخلفات پزشکی می‌باشد. بدین ‌صورت پرسشنامه‌ای طراحی گردید. بعد از این‌که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 0/986 می‌باشد. پرسشنامه بین 40 نفر از پزشکان شاغل در بخش زنان، اطفال، اورژانس، جراحی داخلی، ارتوپدی، سی سی یو، آی سی یو که به صورت تصادفی انتخاب شد، توزیع گردید. یافته‌های به‌ دست‌آمده از پرسشنامه با نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن بیان‌ شده است. در جهت تحليل داده‌های آماري، از روش‌های توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتایج حاصله از 29 نفر 72/5 درصد مرد و 11 نفر (27/5 درصد) زن نشان داد که سهم نسبی متغیرهای مستقل، احترام به حقوق بیمار (0/697)، احترام به همکاران تیم درمانی (0/953)، تعهد به رازداری (a 0/949)، تعهد به عدالت (0/979)، ارتقا کیفیت مراقبت از بیمار (0/976) و وظیفه‌شناسی (0/819)، در کاهش تخلفات پزشکی تأثیر دارد که این رابطه در سطح آلفای 0/01 معنی‌دار است و p<0.005 می‌باشد که بیانگر معنی‌داری فرضیه‌های مورد تحقیق می‌باشد. در این پژوهش سعی شده رابطه بین اخلاق پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق و تأثیر آن بر کاهش تخلفات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


کلید واژه‌ها


اخلاق، پزشکی؛ فقه امامیه؛ حقوق؛ تخلفات پزشکی

تمام متن:

PDF

37

مراجع


منابع فارسی:

قرآن کریم.

ابن ادریس حلی، محمد بن منصور. (1410 ق.). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: دفتر انتشارات اسلامی، سه جلدی، جلد سوم، چاپ دوم.

اديب حاج‌باقري، محسن. ذهتاب‌چي، سميرا. (1393 ش.). بررسي ميزان رعايت حريم بيماران سالمند و ميزان رضايتمندي آنان از رعايت حريم در بیمارستان‌های منتخب استان اصفهان. فصلنامه اخلاق پزشكي. سال هشتم، شماره بیست و نهم.

اردبیلی، احمد. (1403 ق.). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چهارده جلدی، جلد چهاردهم، چاپ اول.

باطنی، غلامرضا. (1389 ش.). رابطه پزشک با بیمار. فصلنامه بیماران قلب جماران. شماره هفتم.

پارساپور، محمدباقر. پارساپور، عليرضا. اسماعیل‌آبادی، عليرضا. (1385 ش.). خطاي پزشك و تأثير آن در مسؤولیت پزشكان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، ویژه‌نامه اخلاق پزشكي. پیوست شماره یک.

تمیمی ‌آمدی، عبدالواحد. (1410 ق.). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دارالکتاب الاسلامی، تک جلدی، چاپ دوم.

جانی‌پور، مجتبی. عباسی، مراد. (1392 ش.). بررسی مسؤولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسؤولیت پزشک. مجله فقه و حقوق اسلامی. شماره ششم.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر. (1346 ش.). ترمينولوژي حقوق. تهران: گنج دانش و ابن‌سینا، تک جلدی، چاپ اول.

حر عاملی، محمد بن حسن. (1409 ق.). وسائل الشیعه. قم: آل‌البیت علیهم‌السلام، سی جلدی، جلد بیست و هفتم، چاپ اول.

خمینی، سیدروح‌الله. (بی‌تا). تحریر الوسیله. قم: دارالعلم، دو جلدی، جلد دوم.

خوانساری، سیداحمد. (1405 ق.). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. قم: مؤسسه اسماعیلیان، هفت جلدی، جلد ششم، چاپ دوم.

رضاعلی، محمدباقر. شهبازی، مریم. نصر، مهران. (1393 ش.). تاريخ اخلاق پزشکی در جهان و ايران. منتشرشده در همایش بین‌المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه‌ها.

زالی، محمدرضا. (۱۳۸۶ ش.). مباني نوين ارتباط پزشک و بيمار. تهران: مؤسسه فرهنگي حقوقي سينا، تک جلدی، چاپ اول.

ساكت، محمدحسين. (۱۳۷۸ ش.). پند و پيمان در پزشكي: درآمدي به اخلاق پزشكي. مشهد: واژیران، تک جلدی، چاپ اول.

سبزواری، سیدعبدالأعلی. (1413 ق.). مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: مؤسسه المنار، سی جلدی، جلد نوزدهم، چاپ چهارم.

سهرودی، مجتبی. (1385 ش.). راهنمای تجویز و مصرف منطقی دارو. اصفهان: کنکاش، تک جلدی، چاپ اول.

سیدرضی، محمد بن حسین. (1414 ق.). نهج البلاغه. قم: مؤسسه نهج‌البلاغه، تک جلدی، چاپ اول.

شبیری زنجانی، سیدموسی. (1430 ق.). رساله توضیح المسائل. قم: سلسبیل، تک جلدی، چاپ اول.

شيخ مبارك، محمد بن قيس آل. (۱۳۷۷ ش.). حقوق و مسؤولیت پزشكي در آيين اسلام. مترجم محمد عباسي، تهران: نشر حقوقي، چاپ اول.

صدر، سیدرضا. (1377 ش.). استقامت. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، تک جلدی، چاپ اول.

طبرسی، حسن بن فضل. (1370 ش.). مکارم الأخلاق. قم: الشریف الرضی، تک جلدی، چاپ چهارم.

طرابلسی، ابن براج. (1406 ق.). المهذب. قم: دفتر انتشارات اسلامی، دو جلدی، جلد دوم، چاپ اول.

عاملی، زین‌الدین محمد بن علی. (1410 ق.). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المحشی کلانتر. قم:کتاب‌فروشی داوری، ده جلدی، جلد دهم، چاپ اول.

علی بن حسام، علاءالدین. (1409 ق.). کنز العمال. بیروت: الرساله، جلد دهم.

فاضل لنکرانی، محمد. (1427 ق.). احکام پزشکان و بیماران. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، تک جلدی، چاپ اول.

کاتوزیان، ناصر. (1387 ش.). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار، تک جلدی، چاپ شصت و هفتم.

کلینی، محمد بن یعقوب. (1406 ق.). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه، هشت جلدی، جلد هفتم، چاپ چهارم.

لاريجاني، باقر. (1383 ش.). پزشك و ملاحظات اخلاقي. تهران: براي فردا، تک جلدی، چاپ دوم.

مجلسی، محمدباقر. (1403 ق.). بحار الأنوار. بیروت: دارالإحیای التراث العربی، صد و یازده جلدی، جلد پنجاه و نهم، چاپ دوم.

مجلسی، محمدباقر. (1404 ق.). مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول. تهران: دارالکتب الاسلامیه، بیست و شش جلدی، جلد بیست و ششم، چاپ دوم.

مجلسی، محمدتقی. (1406 ق.) روضة المتقین. قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چهارده جلدی، جلد هشتم، چاپ دوم.

محسنی قندهاری، محمدآصف. (1424 ق.). الفقه و مسائل طبیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی، دو جلدی، جلد اول، چاپ اول.

مکارم شیرازی، ناصر. (1429 ق.). احکام پزشکی. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، تک جلدی، چاپ اول.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1381 ش.). مسؤوليت کيفری و مدنی پزشک. پژوهشنامه متين. شماره چهاردهم.

نجفی، محمدحسن. (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دارالإحیای التراث العربی، چهل و سه جلدی، جلد بیست و هفتم و چهل و سوم.

نظری توکلی، سعید. منتظری، مریم. (1392 ش.). عدالت؛ مطالعه تطبیقی میان اصول اخلاق پزشکی و آموزه‌های اخلاق اسلامی. فصلنامه اخلاق زيستي. سال سوم، شماره نهم.

نظري توکلي، سعيد. نژادسروري، نسرين. (1391 ش.). رازداري پزشکی؛ مطالعه تطبیقی میان اصول اخلاق پزشکی و آموزه‌هاي اخلاق اسلامی. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي. شماره هفتم.

نظري توكلي، سعيد. فروزنده، مينا. (1394 ش.). حقیقت‌گویی، مطالعه تطبيقي آموزه‌های اخلاق اسلامي و اصول اخلاق پزشكي. فصلنامه اخلاق پزشكي. سال نهم، شماره سی و دوم.

منبع لاتین:

Lambert, Y. (1995). Droit des assurances. 9th edition, Paris: Dalloz.
DOI: https://doi.org/10.22037/.v5i16.13883

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر