سلامت عمومی و اشکال سه گانه سرمایه

کمال کوهی, سعید سلطانی بهرام

چکیده


72

مقدمه: میزان سلامتی اعضای جامعه به ويژه جوانان یکی از مهم‌ترین عامل اصلی توسعه پایدار تلقی می‌شود و تحقق توسعه پایدار در گرو وجود جامعه سالم و افراد سالم است. در همین راستا، در مقاله حاضر تلاش بر این است که میزان سلامت عمومی جوانان و تأثیر سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر آن مشخص شود.

روش: تحقیق به روش پیمایشی در سال 1391 انجام شده و جامعه آماری پژوهش جوانان 15 تا 30 ساله استان آذربایجان شرقی است که بالغ بر 1253187 نفر بودند. از این تعداد، 388 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل پایایی متغیرهای پرسشنامه نیز نشان دهنده پایایی بالایی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان سلامت عمومی جوانان در سطح بالایی قرار داشته (71/2 از 100) و متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با آن همبستگی مثبت و معنی‌داری دارند. با افزایش در میزان سرمایه‌ها سلامت عمومی جوانان تقویت می‌شود. در این تحقیق بین سن و سلامت عمومی جوانان همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد. در مجموع، نتایج نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی، اقتصادی و سرمایه فرهنگی توانسته‌اند 13/2 درصد از تغییرات متغیر سلامت عمومی را در بین جوانان مورد تبیین قرار دهند.

نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی تعیین کننده‌های مناسبی برای میزان سلامت عمومی جوانان محسوب می‌شوند. در میان اشکال سه گانه سرمایه، سرمایه اقتصادی در زمره عمده‌ترین و مهم‌ترین عامل تقویت سلامت عمومی جوانان به شمار می‌رود.


کلید واژه‌ها


سلامت عمومی؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه فرهنگی؛ سرمایه اقتصادی؛ جوانان

تمام متن:

PDF

36

مراجع


باکاک، رابرت. (1381)، مصرف، ترجمه نادر صبوری، تهران، انتشارات طرح نو.

جواهری، فاطمه. (1387)، بدن و دلالتهای اجتماعی و فرهنگی آن، نامه پژوهش فرهنگی، سال نهم، شماره اول،80-37.

خسروی، زهره و مریم آقاجانی (1382)، بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران، مطالعات زنان، 1 (1): صص 19-54.

دیماتئو، رابین. (1378)، روان شناسی سلامت، ترجمه محمد کاویانی، تهران: انتشارات سمت.

رضوی زاده، ندا. نوغانی، محسن و علی یوسفی (1391) رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان، صص25-51.

رفیعی، حسن. (1380)، جزوه درس ارتقای سلامت روان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

ریتزر، جورج. (1374)، نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

زاهدي اصل، محمد. (1382)، امنيت انساني زير ساخت سلامت اجتماعي، تهران، انتشارات نيكي.

عبدی زرین، سهراب و همکاران(1387)، رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 14 و 15.

فاضلی، محمد.(1382)، مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.

قادرزاده، امید. (1390)، تأثیر اشکال مختل سرمایه بر هویت جمعی زنان، زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 3، پاییز، صص 35-65.

گروسی، سعیده و شیما شبستری (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار در شهر کرمان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنچم، شماره 1، بهار.

گیدنز، آنتونی. (1386)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، انتشارات نی.

لهسایی زاده، عبدالعلی و گلمراد مرادی (1386)، رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26، پاییز.

Bagheri Noaparast, E. (2011). Social Capital, Family Supports and Mental Health among a Female Group in Tehran, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 2449 – 2451.

Baum F. (1999). Social Capital: is it good for your health? Issues for a public health agenda. Journal of Epidemiology and Community Health 1999; 53: 4: 195-196.

Bennett, T., M. Savage, E. Silva, A. Warde, M. Gayo-Cal and D. Wright (2005). Cultural Capital and the Cultural Field in Contemporary Britain. Centre for Research on Socio-Cultural Change Working Paper No. 3.

De Silva, M. J., Huttly, S. R., Harpham, T., & Kenward, M. G. (2007). Social capitaland mental health: A comparative analysis of four low income countries. SocialScience & Medicine, 64, 5-20.

Dixon, D., S. Cruess, K. Kilbourn, N. Klimas, M. Fletcher, G. Ironson, A. Baum, N. Schneiderman, and M. H. Antoni (2001). Social support mediates loneliness and human herpesvirus type 6 (HHV-6) antibody titers. Journal of Applied Social Psychology 31 (6): 1111–1132.

Folland S. (2008). An economic model of social capital and health. Health Econ Policy Law. Oct;3(Pt 4):333-48.

Gilbert Keon L., Sandra C. Quinn, Robert M. Goodman, James Butler and John Wallace (2013). A meta-analysis of social capital and health: A case for needed research, Journal of Health Psychology 18(11) 1385 –1399.

Goldberg, D. F., R. Gater, N. Sartorius and T. B. Ustun (1997). “The Validity Of Two Versions of the GHQ in the WHO Study of Mental Illness in General Health Care”, Psychological Medicine, 27 (1): 191-197.

Halpern, D. (2005). Social capital, London: Polity Press.

Harpham, T., Grant, E., & Rodrigues, C. (2004): Mental health and social capital in Cali, Colombia. Social Science & Medicine, 58, 2267-2277.

HBSC (2001). Breakthrough ideas for today's business agenda. Harvard Business Review, 79: 4: 123-128.

Kawachi, I. & Subramanian, S.V. & Kim, D. (2008). Social Capital and Health. New York: Springer.

Kawachi, I; Kennedy, B.P; Wilkinson, R.G (1999). The society and population health reader, vol. 1 – income inequality and health. New York: The New Press.

Khawaja, Marwan and Mowafi, Mona (2007). Types of cultural capital and self-rated health among disadvantaged women in outer Beirut, Lebanon, J Public Health, 35(5): 475-480.

Kim B. J and Harris L. M. (2012). Social Capital and Self-Rated Health Among Older Korean Immigrants, Journal of Applied Gerontology 32(8) 997 –1014.

Lindstrom, M. & Rosvall, M. (2012). Marital Status, Social Capital, economic stress, and mental health: A population-based study, The Social Science Journal, 49, 339–342.

McCulloch, A. (2001): Social environments and health: Cross-sectional national survey. British Medical Journal 323: 208–209.

Nakhaie M. Reza, Lisa K. Smylie and Robert Arnold (2007). Social Inequalities, Social Capital, and Health of Canadians, 2007 39: 562Review of Radical Political Economics.

Rose, R. ( 2000). How much does social capital add to individual health? A survey study of Russians. Social Science & Medicine 51: 1421–1435.

Shoul Maile (2009). Social Capital Theory and Public Health: A Review, Behavioral Sciences and Public Health.

Subramanian S V; Kawachi I; Kennedy B P (2001). Does the state you live in make a difference? Multilevel analysis of self-rated health in the US. Social Science and Medicine; 53; 9-19.

Sullivan, Alice (2001)."Cultural capital and educational attainment, Sociology.(53): 893-912.

Yiengprugsawan, Vasoontara, Khamman, Suwanee, Seubsman, Sam-ang, Lim, Lynette L-Y and Sleigh, Adrian C. (2011). Social capital and health in a national cohort of 82,482 Open University adults in Thailand, J Health Psychol, 16(4):632–642.
DOI: https://doi.org/10.22037/.v4i14.13870

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر