تعریف ارزش‌های اخلاقی پرستاری از منظر قرآن و متون اسلامی

  • محسن شهریاری مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول)
  • عباس عباس‌زاده استاد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
  • عیسی محمدی دانشیار، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • مسعود بهرامی دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: ارزش؛ اخلاق؛ ارزش اخلاقی؛ اسلام؛ پرستاری

چکیده

مقدمه: مذهب و ارزش‌های اخلاقی هر جامعه‌ای، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی سلامتی، آموزش و خط مشی‌های اجتماعی و به تبع آن بر روی مراقبت سلامتی یا مدل‌های ارائه مراقبت به بیماران دارد. ریشه غنی فرهنگی و مذهبی مردم ایران به سیستم‌های بهداشتی درمانی تسری یافته و به موضوعات فرهنگی و مذهبی و اخلاقی توجه ویژه‌ای می‌شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارزش‌های اخلاقی پرستاری در قرآن و متون اسلامی می‌باشد.

روش‌ها: یک مطالعه تحلیلی دو مرحله‌ای مشتمل بر بررسی تفسیر قرآن و سایر متون اسلامی برای شناسایی و تعریف ارزش‌های اخلاقی پرستاری و توافق درباره تعریف ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه متون اسلامی است. در این مطالعه با استفاده از رسانه‌های نرم افزاری و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر موجود، تفسیرالمیزان، تفسیر نور و مجموعه کتاب‌های شهید مطهری و سایر متون اسلامی معتبر، ارزش‌های شناسایی شده مورد جستجو قرار گرفتند. سپس از طریق بحث گروهی درباره ارزش‌های اخلاقی و تعاریف به دست آمده از دیدگاه متون اسلامی توافق به عمل آمد.

نتایج: در این مطالعه دوازده ارزش اخلاقی شامل کرامت انسان، وجدان کاری، همدلی، ارتباط انسانی، دقت و درستی عمل، امانت و رازداری، صداقت، عدالت، حفظ و ارتقای شایستگی، معنویت، مسؤول بودن و استقلال و اختیار به عنوان ارزش‌های اخلاقی پرستاری شناسایی و تعریف شدند.

بحث: ارزش‌های اخلاقی اسلامی به دست آمده در این مطالعه نشان دهنده ارزش‌های اخلاقی پرستاران از منظر قرآن و متون اسلامی است. در نظر گرفتن این ارزش‌ها و بکاربستن این ارزش‌های اخلاقی در تمامی اقدامات پرستاری، نه تنها منجر به ارزشمندی پرستار و پرستاری شده بلکه به تبع آن می‌تواند به ارتقای حرفه پرستاری نیز کمک نماید.

مراجع

قرآن کریم

زیباکلام، فاطمه. (1378ش.). سیر اندیشه فلسفی در غرب، چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سادات، محمد علی. ( 1373ش.). اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات سمت.

ساشادینا، عبدالعزیز. (1387ش.). آموزش اخلاق زیستی در برنامه‌های آموزش پزشکی در ایران. دومین کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی. تهران، ایران.

سبحانی، جعفر. (1373ش.). پزشکی و پزشکی در اسلام، مجموعه مقالات اخلاق پزشکی، ج دوم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی.

شریعتمداری، علی. (1380ش.). اصول فلسفه تعلیم و تربیت. جلد هفدهم .تهران: امیرکبیر.

طباطبایی، محمد حسین. (1370ش.). تفسیر المیزان. جلد13، ترجمه موسوی همدانی، انتشارات اندیشه قم، قم.

طباطبایی، محمد حسین. (1383 ش.). اصول فلسفه و روش رئالیسم، انتشارات صدرا، قم.

طباطبایی، محمد حسین. (1370 ش.). تفسیر المیزان. جلد12، ترجمه موسوی همدانی، انتشارات اندیشه قم، قم.

عباس¬زاده، عباس و دیگران. (1381). طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران. مجله طب و تزکیه، زمستان(47(. ص66-59

قرائتی، محسن. (1386ش.). تفسیر نور. ج 11، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

قرائتی، محسن. (1386ش.)، تفسیر نور. ج 11، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قرائتی، محسن. (1386ش.)، تفسیر نور. ج 3، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

لاريجاني، باقر، زاهدي، فریبا. (1384ش.). تأثير فلسفه اخلاق در تصميم‌گيري‌هاي اخلاقي درطب. ويژه نامه مجله ديابت و ليپيد ايران (اخلاق در پژوهش‌هاي باليني پزشكي).

محمدرضایی، محمد. (1383ش.). فلسفه اخلاق از دیدگاه شهید مطهری. مجله قبسات، شماره 31، ص 52-33.

محمودی شن، غ.و دیگران. (1388ش.). مضامین اخلاقی در سبک زندگی حرفه‌ای پرستاران: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوای استقرایی. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. 2 (4)، ص 63- 78.

مجلسی، محمد باقر. (1336ش.). بحارالانوار. جلد 16، انتشارات دارالکتب اسلامیه، قم، ص210.

مصباح یزدی، محمد تقی.(1388ش.). آموزش فلسفه. تهران، نشر بین‌الملل.

مصباح یزدی، محمد تقی. (1383ش.) آموزش فلسفه. جلدچهار، تهران: امیر کبیر.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج 22، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج 6 ، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج5 ، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج 23، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج 2، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج21، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج25، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی(1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج20، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى. ج18، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1389ش.). مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى. ج1، انتشارات صدرا، قم.

مطهری، مرتضی. (1375ش.). تاریخ فلسفه غرب. ج 1، قم، انتشارات صدرا.

نراقی، احمد. (1337ش.). معراج‌السعاده. انتشارات جاویدان، تهران.

Chitty, Kay, K. Beth, B.P. (2007). Professional Nursing Concepts. Challenge. Saunders Elsevier.

Butis, J. Rich, K.L. (2008). Nursing Ethics. Boston: Jones, Bartlett Publishers.

Hood j., Lucy. (2010). Conceptual Bases of Professional Nurses. Philadelphia. Wolter , Lippincot.

چاپ شده
2016-09-19