• Logo
  • SBMUJournals

Author Details

Sakipova, Zuriyadda, School of Pharmacy, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, 94 Tole bi street, 050000, Almaty, Kazakhstan