بررسی همبستگی سبك رهبري سرپرستاران با تمايل پرستاران به ادامه فعاليت در بخشهاي تخصصي بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1388

Jalil Kaveh, Mohammad Farahbakhsh, Abolghasem Hekmatpour, Mohammad Ghiasy

چکیده


37

سابقه و هدف: امروزه سبکهای مختلف رهبری تعیین کننده میزان کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان در بخشها و شرایط مختلف مي‌باشد. این این پژوهش با هدف سنجش رابطه سبك رهبري سرپرستاران با ميزان تمايل پرستاران به ادامه فعاليت در بخشهاي تخصصي بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1388 انجام گرديد.

مواد و روشها: اين پژوهش از نوع توصيفي بود و براي گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد تمایل به ماندگاري و سبك رهبري مشاركتي- آمرانه استفاده گرديد. داده‌های گردآوری شده بوسیله تکنیک‌های آماری استنباطی تحلیل گردید.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در مورد چهار سبک مورد مطالعه نشان داد كه ضریب همبستگی بین سبکهای مدیریت و تمايل به ادامه فعاليت پرستاران به ترتیب: سبك آمرانه (12/0)، سبك خيرخواهانه (21/0-)، سبك مشورتي (24/0) و سبك مشاركتي (998/0) بود. همچنين ميانگين نمره ميل به ادامه فعالیت در مجموع 4/2 بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به وجود همبستگی مثبت بين سبك رهبری مشاركتي سرپرستاران و تمايل به ادامه فعالیت پرستاران در مراکز مورد مطالعه، این شیوه می‌تواند راهکاری مناسب برای اداره هرچه بهتر بخشهای تخصصی پرستاری در بیمارستانهای کشور باشد.


موضوع


رهبری، سبک رهبری، ماندگاری، پرستار

تمام متن:

PDF

35

PDF

3تلفن و نمابر: 83 97 43 22-21-98+ ـ صندوق پستي تهران:3955-19395

پست الكترونيك:Pajoohande@sbmu.ac.ir

شاپا: 1022-1735 _شاپا الکترونیک: 7780-2008